Fundusze inwestycyjne - UniKorona Obligacje

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:


Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Polskie, bezpieczne, zyskowne.

Typ Subfundusz obligacji
Stopień ryzyka  Niski
Horyzont inwestycyjny Min. 1–2 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności,
  • doceniają profesjonalne zarządzanie.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark EFFAS POLAND 1–5 lat
Zarządzający Dariusz Lasek
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 1999 r.
Maks. opłata manipulacyjna 1%
Maks. opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Przydatne
materiały