UniKorona Obligacje

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz obligacjiRyzyko portfela


 

 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
  • chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 2–letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark EFFAS POLAND 1–5 lat
Zarządzający Dariusz Lasek
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 1999 r.
Maks. opłata manipulacyjna 1%
Maks. opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniKorona Obligacje
18.06.2015
(320.68 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniKorona Obligacje
29.05.2015
(68.15 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
29.05.2015
(4.88 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniKorona Obligacje 31.12.2014
15.04.2015
(603.01 KB)