Tabela opłat manipulacyjnych


Otwórz w PDFpdf

1. Zasada akumulacji

Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.

2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

2.1. Tabela Opłat nr 1 *

Grupa 1 subfunduszy: UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy
Grupa 2 subfunduszy: UniStabilny Wzrost, UniObligacje Aktywny
Grupa 3 subfunduszy: UniDolar Pieniężny**, UniObligacje: Nowa Europa
Grupa 4 subfunduszy: UniKorona Obligacje
Grupa 5 subfunduszy: UniKoronaPieniężny, UniWIBID Plus, UniEURIBOR, UniDolar Pieniężny***, UniLokata, SGB Gotówkowy

Suma wpłaty oraz
wartości jednostek
uczestnictwa na
subrejestrach
prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN)
Grupa 1 subfunduszy Grupa 2 subfunduszy Grupa 3 subfunduszy Grupa 4 subfunduszy Grupa 5 subfunduszy
poniżej 5 000 5,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
5 000 - poniżej 10 000 4,50% 2,50% 1,50% 0,80% 0,00%
10 000 - poniżej 25 000 4,00% 2,00% 1,00% 0,60% 0,00%
25 000 - poniżej 50 000 3,00% 1,50% 0,80% 0,40% 0,00%
50 000 - poniżej 100 000 2,00% 1,00% 0,50% 0,20% 0,00%
100 000 - poniżej 500 000 1,50% 0,50% 0,30% 0,20% 0,00%
500 000 - poniżej 1 000 000 0,75% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%
powyżej 1 000 000 0,30% 0,15% 0,10% 0,10% 0,00%

* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.

** Do celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu UniDolar Pieniężny w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.

*** Do celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu UniDolar Pieniężny w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN po 16 maja 2011 r.

3. Opłaty za otwarcie subrejestru

Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru.

4. Odkupienie jednostek uczestnictwa

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.

5. Konwersja jednostek uczestnictwa

Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę. Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.

Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku UniDolar Pieniężny dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.

6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w szczególności w  następujących wypadkach:

  • w przypadku nabywania jednostek bezpośrednio w siedzibie towarzystwa Union Investment lub poprzez UniSieć (szczegóły w regulaminie promocji bez opłat),
  • w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych lub gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,
  • w innych przypadkach określonych przez towarzystwo.

O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.

7. Podatek od zysków kapitałowych

W związku z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%.

W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.