10 edycji i 10 razy na podium. Union Investment TFI w koszulce lidera.

26.10.2012
10 edycji i 10 razy na podium. Union Investment TFI w koszulce lidera.

 

Union Investment TFI zwyciężyło w 10. edycji rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online. Jak czytamy w uzasadnieniu, o wyróżnieniu zadecydowały „wysoka jakość zarządzania i stabilny zespół zarządzających”.

„Obecność na podium rankingu dla najlepszych TFI w Polsce 10. raz z rzędu jest dla nas wielkim wyróżnieniem, a zarazem ukoronowaniem naszej codziennej, długoletniej pracy w zarządzaniu aktywami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w długoterminowych inwestycjach kluczowa jest  powtarzalność wyników powyżej średniej, na którą ranking zwraca szczególną uwagę” – mówi Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI. „Średni czas trwania inwestycji w podstawowych funduszach Union Investment, czyli UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje,  UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, w każdym przypadku przekracza pięć lat. To oznacza, że stabilność stóp zwrotu w czasie ma dla naszych Klientów kluczowe znaczenie, gdyż odpowiada za końcowy wynik ich indywidualnej wieloletniej inwestycji” – dodaje.

Model zarządzania aktywami w procesie stabilizacji wyników

„Kluczowym elementem stabilizacji dobrych wyników w czasie jest optymalizacja procesu inwestycyjnego, który musi uwzględniać zmieniające sie długoterminowe trendy rynkowe, ale także odpowiadać aktywnie na jednostkowe wydarzenia rynkowe” – wyjaśnia Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI.

„Proces inwestycyjny Union Investment TFI to dynamiczny matrycowy model zarządzania aktywami, łączący kompetencje całego zespołu z indywidualna ekspertyza. Kluczowe znaczenie odgrywa w nim Komitet Inwestycyjny, który 26 października 2012 r. definiuje jednolite house view dla  poszczególnych kategorii aktywów. Komitet dyskutuje też o proponowanych przez zarządzającego  danym portfelem/funduszem krótkoterminowych strategiach inwestycyjnych (KSI), a następnie je akceptuje lub weryfikuje. Komitet Inwestycyjny analizuje także zawartość każdego z funduszy/portfeli i określa charakterystyki ryzyka. Ma prawo wprowadzać zalecenia i podejmować decyzje o  dostosowaniu struktury portfela do nowych warunków. W zależności od sytuacji rynkowej dokonuje bieżących aktualizacji każdej KSI” – kontynuuje Zbigniew Jakubowski.
„Rola Komitetu Inwestycyjnego jest też wpisanie pojedynczego instrumentu na jedną z trzech list  inwestycyjnych: polska, zagraniczna, kredytowa – lub zdejmowanie instrumentów z tych list.  Natomiast do osobistej decyzji zarządzającego pozostaje, które konkretnie instrumenty z listy  zostaną ostatecznie wprowadzone do portfela oraz z jaką wagą w portfelu”.

W departamencie zarządzania Union Investment TFI aktualnie pracują trzy zespoły: akcyjny, dłużny i ilościowy. Wspomagają one zarządzanie poszczególnymi funduszami i portfelami adekwatnie do określonej w prospekcie polityki inwestycyjnej. „Nawet gdy za dany portfel odpowiada tylko jeden zarządzający, rekomendacje do jego końcowych decyzji przygotowywane są przez poszczególnych członków Komitetu Inwestycyjnego i w każdej sytuacji członkowie poszczególnych zespołów mogą  służyć pomocą. Dzięki takiemu podziałowi kompetencji osiągane przez towarzystwo wyniki są  wyjątkowo stabilne na przestrzeni lat” – podsumowuje Zbigniew Jakubowski.

Dobre wyniki, niskie ryzyko, stabilność zespołu zarządzających i bardzo dobra polityka informacyjna

Jak informują autorzy rankingu, jedną z głównych zalet Union Investment TFI jest stabilny zespół  zarządzających funduszami. Wszystkimi od lat zarządzają bowiem te same osoby, co w długim okresie przekłada się na wysoką efektywność zarządzania. Istotny dla końcowej oceny był też niezmiennie wysoki wskaźnik information ratio (IR), wyliczany na podstawie stóp zwrotu funduszy za ostatnie pięć lat. Oznacza to, że wyniki uzyskane przez fundusze zostały osiągnięte przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka i wyróżniły się pozytywnie zarówno na tle konkurencji, jak i benchmarku.

Według „Rzeczpospolitej” i Analiz Online Union Investment TFI cechuje również bardzo przejrzysta polityka  informacyjna, a przede wszystkim wzorowa dostępność informacji ważnych z punktu widzenia Klienta, dotyczących:  wysokości opłat manipulacyjnych i kosztów zarządzania, osób zarządzających, benchmarku, struktury aktywów i  największych składników portfela. Co więcej, towarzystwo jako pierwsze TFI na polskim rynku udostępniło  inwestorom Key Investor Information Document (KIID), czyli zgodne z prawem unijnym karty zastępujące skróty  prospektów informacyjnych funduszy.

Czołowe miejsca we wszystkich kategoriach

W każdej z głównych kategorii fundusze zarządzane przez Union Investment TFI zajęły czołowe pozycje. Na pierwszej pozycji wśród funduszy stabilnego wzrostu uplasował sie UniStabilny Wzrost, który w pięcioletnim  punktowanym okresie wypracował 49,9% zysku, podczas gdy średnia dla tej grupy wyniosła 1,3%. Najlepszy wynik w swojej kategorii osiągnął także fundusz UniKorona Zrównoważony. W ścisłej czołówce, na drugiej pozycji,  uplasowały sie subfundusz UniKorona Akcje, który potwierdził swoją mocną pozycję w grupie, oraz UniKorona Pieniężny, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy pieniężnych (33,2%) i to pomimo  czerwcowych odpisów na obligacjach spółki PBG. Nawet po uwzględnieniu październikowej przeceny (ranking jej  nie obejmował – porównywano wyniki na koniec września 2012 r.) UniKorona Pieniężny zachowałby w kategorii  funduszy pieniężnych pozycję wicelidera. Wśród funduszy inwestujących przede wszystkim w polskie papiery skarbowe bardzo wysoką czwartą pozycję (z wynikiem 45,5%) zajął subfundusz UniKorona Obligacje.

O rankingu

Ranking dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online jest organizowany od 2003 r. W jego 10-letniej historii  Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo w Polsce stawało na podium we wszystkich edycjach, z czego aż  ośmiokrotnie na pierwszym miejscu, a dwa razy na pozycji wicelidera. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są  oceniane według kilku kryteriów. Kluczowe są pięcioletnie wyniki inwestycyjne funduszy w największych pod  względem aktywów kategoriach: fundusze akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, dłużne i pieniężne. Oprócz stóp  zwrotu na tle konkurencji i benchmarku autorzy rankingu biorą pod uwagę ryzyko inwestycyjne, stabilność zespołu  zarządzających oraz jakość polityki informacyjnej względem Klientów.

Załączniki:
pdf News Dnia Union Investment 26.10.2012
(261.69 KB)