2014 rok był bardzo dobry dla funduszy emerytalnych w krajach OECD

26.05.2015
2014 rok był bardzo dobry dla funduszy emerytalnych w krajach OECD

 

Z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)wynika, że  rok 2014 był bardzo dobry dla funduszy emerytalnych w krajach OECD z wyjątkiem... Polski.  

Według najnowszych danych aktywa funduszy emerytalnych na koniec 2014 roku przekroczyły poziom 25 bln USD (22 bln euro) w krajach członkowskich. Pięć największych krajów OECD pod względem aktywów funduszy emerytalnych to: USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada oraz Holandia, na które przypada 21,7 bln USD lub 85% aktywów funduszy emerytalnych w krajach OECD.

Natomiast największe procentowe wzrosty aktywów odnotowano w Estonii, w Korei Południowej, w Luksemburgu oraz w Turcji, gdzie aktywa funduszy emerytalnych wzrosły o ponad 20% w porównaniu z poziomami w grudniu 2013 roku.

Polska to jedyny kraj OECD, w którym aktywa funduszy emerytalnych zmniejszyły się w okresie od końca 2013 roku i na koniec 2014 roku – spadły o ponad 50%. OECD wyjaśnia, że spadek aktywów funduszy emerytalnych w Polsce wynikał ze zniesienia obowiązku uczestniczenia w kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego, a także z przeniesienia krajowych obligacji posiadanych przez OFE do ZUS i umorzenia ich.

Średnia ważona aktywów funduszy emerytalnych do PKB w krajach OECD osiągnęła poziom 86%.

W Europie najwyższy stosunek aktywów do PKB był w: Holandii (161%), Islandii (146%), Szwajcarii (126%) oraz w Wielkiej Brytanii (96%). W ubiegłym roku w większości krajów OECD aktywa funduszy emerytalnych rosły w szybszym tempie niż PKB.

Wśród krajów nienależących do OECD, ale objętych badaniem, Rumunia i Albania miały najwyższy wzrost aktywów w ubiegłym roku – o ponad 30%.

Fundusze emerytalne we wszystkich krajach OECD osiągnęły dodatnie stopy zwrotu w okresie od grudnia 2013 do grudnia 2014 roku, w zakresie: od 1,3% w Czechach aż do 23,4% w Holandii.

Według OECD pozytywne stopy zwrotu funduszy emerytalnych były przede wszystkim wynikiem dwóch głównych czynników. Po pierwsze, światowe giełdy osiągnęły w ubiegłym roku dobre wyniki – MSCI World Index wzrósł o 5,5%. Po drugie, stopy procentowe spadły, zwiększając wartość rynkową aktywów funduszy emerytalnych o stałym dochodzie.

W Europie jedynie fundusze emerytalne w Polsce i w Kosowie ponad połowę portfela inwestowały w akcje; jak wiemy w Polsce to wymóg ustawowy. W sześciu innych krajach europejskich – w Albanii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Serbii i na Słowacji – w aktywach funduszy emerytalnych przeważały natomiast bony i obligacje skarbowe, które stanowiły ponad 75% składu portfeli funduszy.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.