Fundusz można też „zrównoważyć” samemu

28.03.2014
Fundusz można też „zrównoważyć” samemu

 

Na koniec lutego aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI wzrosły do kwoty 192,4 mld zł, czyli o 1,4% w skali miesiąca. Ponadprzeciętnym zainteresowaniem cieszyły się fundusze mieszane, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. W tej kategorii wyróżniamy dwa rodzaje funduszy – fundusze zrównoważone lokujące około 50% aktywów w akcjach oraz fundusze stabilnego wzrostu o udziale akcji na poziomie około 25–30%. Aktywa funduszy zrównoważonych wzrosły w lutym o 2,4% do poziomu 21,6 mld zł, a funduszy stabilnego wzrostu o 2,7% do 11,2 mld zł.

Jeżeli interesują nas „mieszane” strategie inwestycyjne w funduszach, to można rozważyć alternatywne podejście, czyli inwestycję w dwa fundusze: w fundusz akcji i fundusz pieniężny lub gotówkowy w odpowiedniej proporcji: 50 na 50 – przy wyborze strategii zrównoważonej – lub 25 na 75, gdy chcemy ponosić niższe ryzyko inwestowania w akcje.

Co dzięki temu zyskujemy? Przede wszystkim niższe koszty. Najczęściej opłata manipulacyjna i opłata za zarządzanie (pobierana z aktywów) są takie same w funduszach akcji i funduszach zrównoważonych. Przyjmijmy, że takie opłaty (manipulacyjna i za zarządzanie) są na takim samym poziomie wynoszącym 4%. Natomiast fundusze pieniężne mają dużo niższe opłaty: często opłata manipulacyjna w ogóle nie występuje, a opłata za zarządzanie jest co najmniej dwa razy niższa – załóżmy, że wynosi 2%. Tworząc więc fundusz zrównoważony samemu – inwestując 50% w fundusz akcji i 50% w fundusz pieniężny – w naszym „zrównoważonym” portfelu inwestycyjnym opłatę manipulacyjną obniżamy o połowę, do 2%, a opłatę za zarządzanie do 3%.

W funduszach stabilnego wzrostu opłata za zarządzanie i opłata manipulacyjna są najczęściej nieco niższe niż w funduszach akcji, ale zazwyczaj nie na tyle, aby nie opłacało nam się stworzyć portfela „stabilnego wzrostu” w 25% z funduszu akcji i w 75% z funduszu pieniężnego.

Drugą różnicą między portfelem fundusz akcji / fundusz pieniężny a funduszami mieszanymi jest inny skład części dłużnej. W funduszach mieszanych będą to zazwyczaj obligacje długoterminowe, bardziej odpowiadające portfelom funduszy obligacji. W aktualnych warunkach – stabilizacji poziomu stóp procentowych na bardzo niskim poziomie i oczekiwanych podwyżek stóp w przyszłości – funduszom obligacji trudno będzie konkurować rentownością z funduszami pieniężnymi. To także działa na korzyść portfela mieszanego, jednakże warto pamiętać, że w czasie spadku stóp procentowych ta różnica będzie działała na niekorzyść portfela mieszanego (ewentualnie możemy wówczas zastąpić fundusz pieniężny funduszem obligacji, w którym jednak opłaty będą nieco wyższe, co ograniczy nam przewagę kosztową takiego portfela).


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.
 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).