Fundusze obligacji - cz.II

04.06.2012
Fundusze obligacji - cz.II

 

Jak zareagują na zmiany stóp banku centralnego obligacje o zmiennym oprocentowaniu?

W przypadku wzrostu stóp zwiększy się nie tylko stopa odsetek wypłacanych od nowych emisji, ale także stopa odsetek od obligacji już wyemitowanych – właśnie ze względu na zmienność stopy odsetek, na bieżąco dostosowywaną do aktualnej ceny pieniądza. W związku z tym wzrost stóp procentowych w niewielkim stopniu wpłynie na wycenę giełdową tych obligacji, natomiast będzie miał pozytywny efekt w postaci wyższych przychodów funduszu wynikających z wyższej stopy odsetek. Natomiast obniżenie stóp banku centralnego będzie tak jak w przypadku wzrostu stóp, w niewielkim stopniu wpływało na wycenę obligacji na giełdzie, natomiast będzie miało negatywny wpływ nie tylko na poziom odsetek od nowych emisji, ale także od tych już posiadanych w portfelu funduszu.

Fundusze obligacji mogą bardzo różnie reagować na ryzyko zmian stóp procentowych. Fundusze w których aktywach będą dominowały obligacje o stałej stopie procentowej i o dłuższych okresach pożyczki będą najbardziej wrażliwe na ryzyko zmiany stóp procentowych, natomiast fundusze obligacji, u których większa część portfela będzie zainwestowana w obligacjach o zmiennym oprocentowaniu i w instrumentach rynku pieniężnego będą w mniejszym stopniu narażone na ryzyko zmiany stóp procentowych.
 

Ryzyko walutowe

To, jaka jest wartość złotówki w porównaniu do innych walut – ryzyko walutowe lub ryzyko kursowe -  także może mieć znaczenie dla uczestników funduszu, największe wówczas, gdy aktywa danego funduszu obligacji będą lokowane w obligacje nominowane w innych walutach. W takim przypadku, przy określaniu rynkowej wartości lokat funduszu obligacji, np. obligacji notowanych na giełdach zagranicznych, bierze się pod uwagę dwa czynniki: zmianę giełdowej wyceny obligacji w walucie jakiej jest ona notowana na danym rynku giełdowym oraz zmianę wartości złotówki do waluty w jakiej nominowana jest dana obligacja.

Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa danego funduszu jest określana w złotych polskich, to zmiana jej wartości będzie prawie zawsze różna od zmiany giełdowej wyceny obligacji. Przykładowo, jeżeli cały portfel obligacji funduszu w danym dniu wzrośnie np. o 0,1%,  a jednocześnie wartość waluty, w której wyceniony został ten portfel wzrośnie o 1% w stosunku do złotego, to uczestnicy funduszu zarobiliby dodatkowo jeden procent na spadku polskiej waluty.
Z tego powodu stopa zwrotu w funduszach obligacji zagranicznych może być dużo wyższa od stopy odsetek płaconych przez emitentów obligacji stanowiących aktywa funduszu, jeżeli kurs waluty, w której są nominowane obligacje, zwiększy się w stosunku do złotówki, lub dużo niższa a nawet ujemna, gdy kurs tej waluty spadnie w stosunku do złotówki.

Gdy aktywa funduszu będą tylko częściowo  lokowane w obligacjach nominowanych w innych walutach, to oczywiście ryzyko kursowe będzie dużo niższe (w proporcji do udziału tych lokat w aktywach). Są fundusze, które lokują aktywa na rynkach nominowanych w różnych walutach i wówczas ryzyko kursowe rozkłada się na zmiany kursu naszej waluty w stosunku do kilku walut.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).