Fundusze Union Investment TFI w czołówce po pierwszym kwartale 2014 r.

09.05.2014
Fundusze Union Investment TFI w czołówce po pierwszym kwartale 2014 r.

 

Dla funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI pierwsze cztery miesiące tego roku okazały się udane. Bardzo dobre wyniki wypracowały zarówno rozwiązania akcyjne, jak i dłużne, co zostało odnotowane m.in. przez czołowe redakcje ekonomiczne i niezależne firmy analityczne.

W kwietniowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” i Expandera Union Investment TFI znalazło się na drugim miejscu. Ponadto podczas tegorocznego Fund Forum, organizowanego przez Analizy Online, Union Investment TFI otrzymało statuetkę Alfa dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za wysoką jakość zarządzania we wszystkich kluczowych kategoriach – funduszy akcyjnych, mieszanych, dłużnych oraz pieniężnych.

Jak poradziły sobie subfundusze Union Investment TFI w minionych czterech miesiącach (od 30 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.)?

Akcyjne – polskie
Wysokie czwarte miejsce w tej kategorii osiągnął subfundusz UniKorona Akcje, pomimo trudnej sytuacji na warszawskim parkiecie wypracowując 2,64%. UniAkcje Wzrostu, choć zajął w badanym okresie nieco dalszą pozycję, osiągnął dodatni wynik i wyprzedził ponad 2/3 rozwiązań w swojej grupie, których stopy zwrotu w większości były ujemne.

Akcyjne – tureckie
Pierwsze miejsce w tej szczególnie perspektywicznej, choć jednocześnie ryzykownej kategorii, z wynikiem 12,36%, osiągnął subfundusz UniAkcje: Turcja. Godne podkreślenia jest duże zainteresowanie inwestorów, którzy zgromadzili w subfunduszu już ponad 60 mln zł.

Akcyjne – Nowej Europy
Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa uplasował się na drugim miejscu (5,07%) w grupie, a dzięki znacznemu zredukowaniu ekspozycji na rynek rosyjski potencjał tego subfunduszu do dalszego zarabiania jest obecnie jeszcze większy. Z kolei w segmencie akcji spółek dywidendowych bardzo dobrze wypadł inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej subfundusz UniAkcje Dywidendowy (3,2%).

Akcyjne – małych i średnich spółek
Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który w 2013 r. znalazł się wśród 10 najlepszych funduszy, w ostatnich czterech miesiącach wypadł nieco słabiej na tle konkurencji. W czołówce znalazły się jednak fundusze, w których portfelach przeważają spółki średnie, podczas gdy benchmark subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek jeszcze do niedawna opierał się na indeksie sWIG80. Dostosowanie banchmarku do nowego indeksu WIG50 nastąpiło w marcu 2014 r.

Mieszane
Spośród funduszy inwestujących zarówno w akcje, jak i obligacje UniStabilny Wzrost zajął silną drugą pozycję (1,43%), a UniKorona Zrównoważony czwarte miejsce w swojej grupie (0,86%).

Obligacyjne – Nowej Europy
Bardzo dobrze, m.in. za sprawą poprawiającej się sytuacji w Turcji czy na Węgrzech, zaprezentował się subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, wypracowując 4,66%. Wysoka stopa zwrotu pozwoliła na zajęcie drugiej pozycji w grupie.

Obligacyjne
Wśród funduszy dłużnych doskonały wynik (4,68%) osiągnął UniObligacje Aktywny, plasując się na drugim miejscu. W tym roku, poza grą na krzywej rentowności oraz aktywnym tradingiem, zarządzający stawia na dywersyfikację oraz zakup do portfela papierów zarówno polskich, jak i zagranicznych, denominowanych w euro, dolarach amerykańskich oraz walutach lokalnych.

Pieniężne i gotówkowe
Wśród najbezpieczniejszych rozwiązań w najlepszej dziesiątce znalazły się aż dwa subfundusze zarządzane przez Union Investment TFI: UniKorona Pieniężny (1,41%) oraz SKOK Gotówkowy (1,23%).

Źródło danych: Analizy Online.
 

Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI

Pierwsze miesiące tego roku okazały się wymagające dla inwestorów. Globalnie mieliśmy do czynienia z kontynuacją ograniczania QE3 przez amerykańską Rezerwę Federalną. Regionalnie niepokój budził konflikt rosyjsko-ukraiński, a lokalnie musieliśmy się zmierzyć z reakcjami rynku na zmiany zachodzące w systemie emerytalnym. Bardzo dobre wyniki wypracowane przez nasze fundusze w tym trudnym okresie dowodzą, że jakość i stabilność zarządzania są nie do przecenienia. Cieszy nas również fakt, że wiele funduszy kontynuuje dobrą passę w pierwszych dniach maja.

W dalszej części roku największego potencjału upatrujemy w funduszach inwestujących w akcje, np. UniAkcje Wzrostu, ale szczególnie miłą niespodziankę mogą zrobić inwestorom aktywa tureckie. Dla osób o mniejszej tolerancji na ryzyko optymalnym rozwiązaniem będzie fundusz pieniężny, np. UniKorona Pieniężny.