Jak dobierać fundusze z myślą o dodatkowej emeryturze?

27.06.2012
Jak dobierać fundusze z myślą o dodatkowej emeryturze?

 

Przyszła wartość zgromadzonych środków – dodatkowa kwota oszczędności stanowiąca uzupełnienie emerytury otrzymywanej z I i II filara – będzie zależała nie tylko od sumy odłożonych pieniędzy, ale przede wszystkim od tego w jakim tempie będzie zwiększała się ich wartość. Co więcej osoby, które odpowiednio wcześnie zaczną oszczędzać w IKE lub IKZE – na kilkadziesiąt lat przed wypłatą środków – mają szansę sfinansować przyszły dodatek do emerytury w znacznie większym stopniu zyskami z inwestowania środków niż sumą wpłaconych pieniędzy.


Gdy wybierzemy IKE lub IKZE w formie funduszu inwestycyjnego, podmiot zarządzający zaoferuje nam całe spektrum możliwości pomnażania środków, różnorodne (sub-) fundusze – nazwijmy je opcjami inwestycyjnymi. Możemy przekazywać wpłaty tylko do jednej z kilku oferowanych opcji lub dokonać rozdziału wpłaty. W trakcie oszczędzania będziemy mogli wielokrotnie zmieniać sposób inwestowania kapitału: przenosić środki między opcjami inwestycyjnymi, a także zmieniać sposób alokacji dopłat.

Zmiany w sposobie alokowania środków możemy dokonywać w zależności od wyników i oczekiwań dotyczących ich przyszłej rentowności. W niektórych planach emerytalnych w ofertach niektórych towarzystw funduszy inwestycyjnych spotkamy tzw. portfele rekomendowane. Wówczas po wybraniu określonego portfela – w zależności od tego, jak oceniamy własny poziom akceptacji ryzyka – alokacja wpłaty jest dokonywana w sposób rekomendowany przez podmiot zarządzający. Ponieważ alokacja wpłaty w portfelu rekomendowanym zależy nie tylko od deklarowanej gotowości ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, ale także od wieku, skład portfela opcji inwestycyjnych nie jest stały i będzie się zmieniał automatycznie przy przechodzeniu do nowego przedziału wiekowego. Najczęściej będziemy mieli do wyboru trzy warianty portfeli funduszy dla uczestników o profilach: konserwatywnym, umiarkowanym i agresywnym. Każdy z wariantów uwzględnia dwa kryteria: poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz horyzontu czasowego, według zasady, że im wyższa jest oczekiwana przez nas stopa zwrotu oraz im dłuższy jest pozostający do wypłaty środków horyzont czasowy, tym więcej środków powinniśmy być skłonni lokować w funduszach akcyjnych.
W miarę upływu czasu, w miarę zbliżania się do momentu wypłaty i posiadania coraz większej kwoty pieniędzy, rekomendowane portfele stają się coraz mniej akcyjne – z rosnącym udziałem funduszu obligacji. Zmiana w obu portfelach (dla osób o różnym profilu inwestycyjnym) odbywa się nieco inaczej – udział funduszu obligacji rośnie szybciej w portfelu konserwatywnym.

Obok portfeli rekomendowanych będziemy mieli zawsze do wyboru tzw. portfel indywidualny, w którym sposób alokacji wpłaty, zmiany alokacji i przenoszenie środków będą dokonywane samodzielnie w wybranych przez nas momentach.

Ale o tym w kolejnym wpisie.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).