Jeszcze na plusie, ale spowolnienie coraz wyraźniejsze.

03.12.2012
Jeszcze na plusie, ale spowolnienie coraz wyraźniejsze.

 

Choć łączny zysk netto spółek notowanych na GPW okazał się wyższy niż w III kwartale 2011 r., to z dokładniejszej analizy wynika, że spowolnienie gospodarcze dotyka coraz większą liczbę firm. Jak zaprezentowały się najważniejsze sektory z WIG20? Jak poradziły sobie małe i średnie spółki? Czego można oczekiwać po IV kwartale 2012 r.?


Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI

Dobiegł końca okres publikacji sprawozdań finansowych polskich spółek giełdowych za III kwartał 2012 r. Zagregowany wynik netto przedsiębiorstw notowanych na warszawskim parkiecie w okresie od lipca do września okazał się o 200 mln zł lepszy niż rok wcześniej i wyniósł 10,7 mld zł.

W stosunku do III kwartału 2011 r. przychody spółek ze sprzedaży wzrosły o 7,7%, zysk operacyjny spadł o 24%, natomiast zysk netto wzrósł o 2,2%. Uwagę zwraca szczególnie odmienna dynamika wyniku operacyjnego i netto. Rozbieżność ta wynika z tego, że przed rokiem mieliśmy do czynienia z osłabianiem się złotówki. Przedsiębiorstwa mające dług denominowany w walucie obcej, głównie spółki paliwowe oraz mediowe, poniosły przed 12 miesiącami stratę na rewaluacji długu oraz na ujemnych różnicach kursowych. Łącznie obciążyło to zysk netto tych spółek na ok. 2 mld zł. W tym świetle poprawa wyniku netto o 2,2% nie jest duża. Skorygowana o efekt osłabienia złotówki dynamika zysku netto wyniosłaby ok. -15%.

Sektor finansowy

Stosunkowo dobre wyniki finansowe zaprezentowały spółki z sektora finansowego, które skorzystały z hossy na rynku obligacji. Szczególnie pozytywnie zaskoczyło PZU, osiągając 1,12 mld zł zysku netto, 33% więcej od konsensusu analityków i prawie 4-krotnie więcej niż przed rokiem. Zysk z portfela inwestycyjnego wyniósł 1 mld zł wobec 39 mln zł przed rokiem, a przypis składki brutto wzrósł o 4% − do 3,9 mld zł. Lepsze od prognoz wyniki zaprezentował również bank Pekao S.A. Jego zysk netto wzrósł o 4%, do poziomu 798 mln zł, przewyższając konsensus rynkowy o 15%. Pozytywnie zaskoczył również Bank Handlowy, osiągając 251 mln zł zysku netto (38% więcej niż przed rokiem oraz o 10% więcej, niż oczekiwali analitycy giełdowi).  Największy polski bank, PKO BP, odnotował wyniki zgodne z oczekiwaniami: 921 mln zł zysku netto (8% mniej niż przed rokiem). Głównym powodem pogorszenia wyników było zwiększenie rezerw kredytowych o prawie 200 mln zł.

Sektor paliwowy

Dobry kwartał mają za sobą spółki paliwowe PKN Orlen oraz Lotos, które wykorzystały wysokie marże rafineryjne do znaczącego poprawienia wyników finansowych. PKN Orlen prawie 5-krotnie zwiększył zysk operacyjny (skorygowany o efekt zapasów), który ostatecznie wyniósł 990 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje 2,6 mld zł przepływów pieniężnych uzyskanych z działalności operacyjnej, co w przyszłym roku powinno pozwolić spółce wypłacić akcjonariuszom dywidendę z zysków. Podobnie można podsumować wynik Lotosu, którego skorygowany zysk operacyjny wyniósł 626 mln zł, 62% więcej niż konsensus rynkowy, a zysk netto był o 1 mld zł wyższy niż przed rokiem i okazał się lepszy od oczekiwań analityków o 28%.


Sektor energetyczny

Zaskakująco dobry kwartał mają za sobą spółki energetyczne, które zwiększyły swoje zyski netto w porównaniu z zeszłym rokiem o 25%, do poziomu 1,75 mld zł. Największy wzrost odnotował Tauron, zwiększając zysk netto o 45% i osiągając 420 mln zł. Taki wynik był o 16% lepszy od konsensusu. Dobre wyniki odnotowała również spółka PGE, osiągając odpowiednio 1,25 mld zł i 1,13 mld zł zysku operacyjnego i netto. Gorzej na tym tle wypadła Enea z zyskiem netto na poziomie 190 mln zł, aż o 38% gorzej niż przed rokiem.

Sektor węglowy

Mieszane wyniki zaprezentowały spółki z sektora węglowego: JSW oraz LWB (Bogdanka). Pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie odbiło się na cenach węgla koksowego, co w znaczący sposób przełożyło się na wyniki finansowe JSW. Zyski operacyjny oraz netto spółki spadły o 57%, do poziomu odpowiednio 317 mln zł oraz 247 mln zł. W lepszej sytuacji znajduje się Bogdanka, na której wyniki mają wpływ mocno rosnący poziom wydobycia oraz relatywnie stabilne ceny węgla energetycznego w Polsce. Spółka wypracowała 103 mln zł zysku netto, 4-krotnie pomnażając wynik sprzed roku.

Spółki z mWIG40

Gorsze wyniki niż przed rokiem zaprezentowały spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40. Zagregowany zysk operacyjny tych 40 spółek spadł o 73%, a zysk netto o 55%, do poziomu 724 mln zł. O wiele niższy poziom wyników opublikowała spółka Echo, której zysk operacyjny spadł o 360 mln zł, głównie z powodu niegotówkowego ujemnego przeszacowania portfela posiadanych nieruchomości. Duże straty odnotowały spółki znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej − Polimex oraz IDM. Pierwsza z nich odnotowała stratę netto w wysokości 232 mln zł, co stanowi pogorszenie o prawie 250 mln zł w stosunku do wyników sprzed roku. IDM natomiast zaksięgowała stratę netto na poziomie 143 mln zł, 100 mln zł gorzej niż przed 12 miesiącami. Pozytywnie na tym tle zaprezentowała się spółka LPP. Zarządowi spółki odzieżowej udało się poprawić wynik netto sprzed roku o 54%, do poziomu 94 mln zł. Tak dobry kwartał jest efektem wciąż rosnącej liczby sklepów oraz zwiększenia sprzedaży przypadającej na 1 m2.

Podsumowanie

Podsumowując, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowały w III kwartale 2012 r. zróżnicowane wyniki finansowe. Wyraźnie lepiej z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną poradziły sobie największe przedsiębiorstwa wchodzące w skład indeksu WIG20. Duża w tym zasługa banków oraz rafinerii. Spółki małe i średnie, z indeksów sWIG80 oraz mWIG40, bardziej odczuły spowolnienie w gospodarkach europejskich. Ogółem aż 57% notowanych przedsiębiorstw odczuło pogorszenie wyników.

Wyniki finansowe spółek w czwartym kwartale 2012 r. będą pod dalszą presją wywołaną spowolnieniem gospodarczym w Europie Zachodniej oraz Polsce. Spodziewamy się spadku zysków firm w  stosunku do zeszłego roku, w którym mieliśmy do czynienia z bardzo przyzwoitymi wynikami. Zyski banków, w porównaniu z poprzednim rokiem, najprawdopodobniej ukształtują się na niższym poziomie, a wobec III kwartału 2012 r. może zabraknąć przede wszystkim dodatkowych zysków z tytułu posiadanych obligacji skarbowych. Również dla sektora rafineryjnego IV kwartał 2012 r. może być słabszy, ponieważ obserwujemy marże na znacząco niższych poziomach niż w minionym kwartale. Moim zdaniem pozytywnie mogą zaskoczyć wyniki finansowe średniej wielkości przedsiębiorstw przemysłowych.

Załączniki: