Od 11 lat wśród najlepszych – najnowszy ranking TFI „Rzeczpospolitej” i Analiz Online

24.10.2013
Od 11 lat wśród najlepszych – najnowszy ranking TFI „Rzeczpospolitej” i Analiz Online

 

Powtarzalne, ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne oraz stabilność kadry zarządzającej funduszami przesądziły o tym, że zespół Union Investment TFI 11. raz z rzędu stanął na podium. Zajął drugie miejsce w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online.

Spośród produktów zarządzanych przez Union Investment TFI organizatorzy rankingu najwyżej ocenili subfundusz UniKorona Obligacje, od lat zarządzany przez Dariusza Laska. Subfundusz zwyciężył dzięki bardzo dobrym pięcioletnim wynikom (46,1%*), wypracowanym przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka oraz z zachowaniem ciągłości polityki inwestycyjnej.

W pozostałych kategoriach wysoko uplasowały się również subfundusze: UniKorona Akcje (trzecie miejsce w kategorii funduszy akcyjnych), UniKorona Zrównoważony (drugie miejsce w kategorii funduszy zrównoważonych), UniStabilny Wzrost (drugie miejsce w kategorii funduszy stabilnego wzrostu) i UniKorona Pieniężny (czwarte miejsce w kategorii funduszy pieniężnych).

Co zadecydowało o tegorocznym wyróżnieniu Union Investment TFI?

  • Bardzo dobre, powtarzalne wyniki inwestycyjne. Systematyczne osiąganie dobrych efektów zwiększa prawdopodobieństwo, że dany fundusz także w przyszłości uzyska rezultaty lepsze od średniej i benchmarku w długim terminie. To szczególnie ważne dla osób, które planują pomnażać swój kapitał długofalowo, ponieważ dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że w jednym roku fundusz zajmie pierwsze miejsce wśród produktów ze swojej kategorii, a w kolejnym roku uplasuje się na końcu stawki.
  • Stabilność zespołu zarządzających funduszami. Bardzo niska rotacja kadry, a także jej wieloletnie doświadczenie przekładają się na wysoką jakość oraz efektywność zarządzania. Podczas gdy średni staż zarządzającego funduszem w Polsce wynosi trzy lata, aż trzy subfundusze Union Investment TFI mogą się pochwalić ponad 10-letnim stażem swoich zarządzających. Należą do nich produkty pod opieką Ryszarda Rusaka, Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji, oraz Dariusza Laska, Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych.
  • W dalszym ciągu wysoki wskaźnik information ratio (IR), wyliczany na podstawie stóp zwrotu funduszy za ostatnie pięć lat. Wskaźnik ten oznacza, że fundusze są efektywnie zarządzane i mogą osiągać atrakcyjny wynik inwestycyjny przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka.

Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu

Za nami 11. ranking TFI. Obecność na podium kolejny rok z rzędu jest dla nas dużym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem silnej i stabilnej pozycji Union Investment TFI na polskim rynku. Bardzo dobre, powtarzalne wyniki funduszy, które zdaniem autorów rankingu od lat wyróżniają nasze TFI, to z jednej strony rezultat optymalizacji procesu inwestycyjnego (musi on uwzględniać zmieniające się długoterminowe trendy rynkowe i jednocześnie aktywnie odpowiadać na jednostkowe wydarzenia rynkowe), a z drugiej strony zasługa kompetentnego i stabilnego zespół specjalistów. Dysponując tymi atutami, będziemy kontynuować pracę na rzecz efektywnego zarządzania środkami powierzonymi nam przez Klientów.

Jakie perspektywy mają fundusze inwestycyjne w ciągu najbliższych kilku lat? Które klasy aktywów mają największy potencjał?

Analizując obecne uwarunkowania gospodarcze i polityczne w skali globalnej oraz lokalnej, co najmniej w perspektywie najbliższego roku konsekwentnie stawiamy na akcje. Czy jednak wzrosty na warszawskiej giełdzie będą tak dynamiczne jak w latach ubiegłych – trudno jednoznacznie określić. Zgodnie z teorią „nowej równowagi” cykl gospodarczy będzie się bowiem charakteryzował mniej spektakularnymi wzrostami i nie tak gwałtownymi spadkami. Może się też nieco skrócić. Spodziewamy się, że maksymalna wartość polskiego PKB będzie niższa niż w czasie poprzedniej hossy. Jak dotąd widać poprawę sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wciąż natomiast czekamy na wzrost poziomu inwestycji. Wówczas ceny akcji powinny jeszcze istotnie wzrosnąć.

Na trwałość i dynamikę giełdowej hossy w latach 2014–2016 będą miały wpływ zmiany w OFE. Jako czynniki wspierające akcje oceniamy wprowadzenie benchmarku dla OFE (90% WIG + 10% WIBOR 3M), 75-procentowy limit inwestycji w akcje przez OFE na dwa lata, niezmieniony przypis składki do czerwca 2014 r. włącznie, a także pozytywne oszacowanie liczby osób, które pozostaną w OFE (na poziomie ok. 30%).

W średnim terminie fundusze akcyjne i mieszane wydają się najbardziej perspektywiczną inwestycją. Równolegle wśród rozwiązań bezpiecznych najlepiej powinny się prezentować fundusze pieniężne z domieszką obligacji korporacyjnych. W ciągu najbliższych pięciu lat cykl najprawdopodobniej przejdzie też do kolejnej fazy, a do łask inwestorów zaczną powracać również obligacje skarbowe.

* Okres inwestycji: wrzesień 2008 r. – wrzesień 2013 r.