OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU UNITOTAL TREND WYDZIELONEGO W RAMACH UNIFUNDUSZE SFIO

15.07.2013
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU UNITOTAL TREND WYDZIELONEGO W RAMACH UNIFUNDUSZE SFIO

 

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniTotal Trend w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, działając na podstawie art. 38 ust. 8 Statutu UniFundusze SFIO informuje o podjęciu przez Towarzystwo decyzji o zamiarze likwidacji subfunduszu UniTotal Trend. Przesłanką do rozwiązania subfunduszu UniTotal Trend jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto spadła poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 30 sierpnia 2013 roku. Mając na względzie ustawowe terminy realizacji zleceń, ostatnie zlecenie może być złożone najpóźniej do 23 sierpnia 2013 roku do godz. 09:00. Likwidator wzywa wierzycieli subfunduszu UniTotal Trend, których roszczenia wynikają z tytułu uczestnictwa w subfunduszu UniTotal Trend, do zgłaszania roszczeń wobec subfunduszu UniTotal Trend w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom subfunduszu UniTotal Trend zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi. Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu UniTotal Trend,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu UniTotal Trend, których subfundusz UniTotal Trend nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu UniTotal Trend w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu UniTotal Trend i posiadanych przez uczestników subfunduszu UniTotal Trend. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu UniTotal Trend zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.