Ogłoszenie o niedoszłej sybskkrypcji 8.03.2013

09.04.2013
Ogłoszenie o niedoszłej sybskkrypcji 8.03.2013

 

OGŁOSZENIE z dnia 09.04.2013 r. 

Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie pkt. 13.1.9 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E i F związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C związanych z wyżej wymienionym subfunduszem. Zgodnie z treścią art. 18 pkt. 4 w zw. z art. 20 pkt.27 Statutu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Towarzystwo dokonało zwrotu całości wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z opłatami manipulacyjnymi pobranymi w związku z zapisami.

Załączniki: