Ogłoszenie o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1

28.06.2013
Ogłoszenie o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 49 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185 poz 1439) w zw. z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz 433), informujemy o odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E, F Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.