Ogłoszenie o trybie dokonywania zwrotu nadpłaty na IKZE

20.05.2013
Ogłoszenie o trybie dokonywania zwrotu nadpłaty na IKZE

 

Niniejszym, na podstawie §7 ust. 10 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego („Regulamin IKZE”) prowadzonego przez UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o trybie dokonywania zwrotu nadpłaty na IKZE.

W przypadku gdy Fundusz będzie posiadał wiedzę na temat tego, że suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy limit wpłat, ustalony zgodnie Regulaminem, wpłaty przewyższające ww. kwotę, według wyboru Oszczędzającego:

  1. zostaną przeznaczone na poczet nabycia na rzecz Oszczędzającego jednostek uczestnictwa związanych z Subfunduszem w ramach SPI IKZE, w przypadku podpisania Umowy o prowadzenie SPI IKZE, o którym mowa w §18 Regulaminu, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest nie niższa niż minimalna kwota, o której mowa w §18 ust. 4 Regulaminu,
  2. 2) zostaną zwrócone Oszczędzającemu, na rachunek bankowy Oszczędzającego, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku, na rachunek bankowy Oszczędzającego, z którego została dokonana wpłata, w wyniku której przekroczono limit wpłat.

W przypadku rozwiązania określonego w pkt 2 powyżej i złożenia Funduszowi oświadczenia o limicie wpłat przez Oszczędzającego i dokonaniu przez Oszczędzającego wpłat na IKZE ponad limit ustalony w Regulaminie IKZE, Fundusz zwróci nadpłatę w terminie 14 dni od powzięcia o tym informacji, poprzez przekazanie Oszczędzającemu kwoty wynikającej z przeliczenia liczby jednostek uczestnictwa Funduszu, uzyskanych w wyniku nadpłaty, po ich bieżącej wartości, na rachunek bankowy Oszczędzającego, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku, na rachunek bankowy Oszczędzającego, z którego została dokonana wpłata, w wyniku której przekroczono limit wpłat.

Oświadczenia Oszczędzającego dotyczące środków gromadzonych na IKZE składane są bezpośrednio Funduszowi , za pośrednictwem Dystrybutora, a także mogą być również przesyłane na adres: Union Investment TFI S.A., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku podpis osoby składającej zlecenie, dyspozycję lub inne oświadczenia musi być potwierdzony notarialnie lub przez pracownika Towarzystwa, Dystrybutora lub innego podmiotu upoważnionego przez Fundusz, pod rygorem ich nieważności

Po pozytywnej wersyfikacji dokumentu, środki wskazane jako wpłacone ponad limit indywidualny zostaną odkupione z rejestrów Oszczędzającego i przekazane na rachunek bankowy.

Załączniki: