Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu UniSystem 1 z dnia 5 marca 2015r.

05.03.2015
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu UniSystem 1  z dnia 5 marca 2015r.

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 30 ust 14 Statutu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 2 484 Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 w dniu 27.02.2015 r. Zgodnie z art. 29 ust. 7-8 Statutu UniSystem FIZ wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło z zastosowaniem redukcji.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 30 ust 2 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane będą przez Fundusz, niezwłocznie, nie później niż 7 dnia roboczego po Dniu Wykupienia poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.