Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniGlobalne Rynki FIZ (03.03.2015 r.)

03.03.2015
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniGlobalne Rynki FIZ (03.03.2015 r.)

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na  podstawie art. 19 ust. 11 Statutu  UniGlobalne Rynki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 256 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniGlobalne Rynki FIZ w dniu 28.11.2014 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów  Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.

- See more at: http://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-wykupieniu-certyfikatow-inwestycyjnych-uniglobalne-rynki-fiz-02-12-2014-r#sthash.EPjAFJnt.dpu

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na  podstawie art. 19 ust. 11 Statutu  UniGlobalne Rynki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 484  Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniGlobalne Rynki FIZ w dniu 27.02.2015 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów  Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.