Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniGlobalne Rynki FIZ z dnia 04.11.2014 r.

04.11.2014

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na  podstawie art. 19 ust. 11 Statutu  UniGlobalne Rynki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 890 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniGlobalne Rynki FIZ w dniu 31.10.2014 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów  Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.