Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ (03.03.2015 r.)

03.03.2015
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ (03.03.2015 r.)

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 716 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniObligacje FIZ w dniu 28.11.2014 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust 3a Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.

 
- See more at: http://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-wykupieniu-certyfikatow-inwestycyjnych-uniobligacje-fiz-02-12-2014-r#sthash.8pVNXYXM.dpuf

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 3460 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniObligacje FIZ w dniu 27.02.2015 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust 3a Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.