Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z dnia 07.11.2013 r.

07.11.2013
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z dnia 07.11.2013 r.

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust 11 Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 351 Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniObligacje FIZ w dniu 31.10.2013 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust 3a Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

 

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu