Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje High Yield FIZ z dnia 02.09.2016 r.

02.09.2016
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje High Yield FIZ z dnia 02.09.2016 r.

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 7638 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniObligacje High Yield FIZ w dniu 31.08.2016 roku.

 

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz. 

 

Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Fundusz.