Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa

28.11.2014
Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszy: UniAkcje Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 28 listopada 2014 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu .