Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Serwisu Transakcyjno Informacyjnego „UniSieć”

10.05.2013
Ogłoszenie o zmianach  w Regulaminie Serwisu Transakcyjno Informacyjnego „UniSieć”

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 13 Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno Informacyjnego „UniSieć” uprzejmie informujemy o zmianach zapisów Regulaminu, które następują w zakresach:

- rozszerzenia Definicji używanych w niniejszym Regulaminie o definicje IKE oraz IKZE

- dodaniu w § 1 sekcji V i VI, umożliwiając tym samym zmiany wariantów i alokacji środków w IKE oraz IKZE - w związku z czym zmianie uległa numeracja dalszej części § 1.

-dodaniu pkt 17-21 w ust. 1 § 2 w zakresie składania dyspozycji:

  1. zmiany alokacji inwestycji  w wariancie  Indywidualnym IKE
  2. zmiany wariantów IKE
  3. zmiany alokacji inwestycji  w wariancie  Indywidualnym IKZE,
  4. zmiany wariantów IKZE
  5. zmiany sposobu wysyłki potwierdzeń,

Dodano także ust. II dotyczący wysyłki potwierdzeń Transakcji, która jest możliwa w formie: listu zwykłego oraz elektronicznie. W przypadku wybrania sposobu  wysyłki w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania swojego adresu poczty elektronicznej. W  związku z powyższą zmianą zmianie uległa numeracja dalszej części § 2.

- w §9 wprowadzono także informację, iż odpowiedzi na reklamacje udzielane są przez ProService  AT pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi oraz ProService  Agent Transferowy podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno Informacyjnego „UniSieć”  wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia.