UniAkcje Dywidendowy pokazuje siłę w rankingu Analiz Online

11.05.2016
UniAkcje Dywidendowy pokazuje siłę w rankingu Analiz Online

 

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy nie zwalnia tempa. Nic dziwnego, że w kwietniowym rankingu Analiz Online w horyzoncie 3-letnim otrzymał najwyższą możliwą ocenę: 5a. Udany debiut ma za sobą także subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów, który w horyzoncie rocznym uzyskał wysoką notę 4a.

UniAkcje Dywidendowy z każdym kolejnym rokiem udowadnia, że przemyślana strategia inwestycyjna wdrażana przez kompetentnego zarządzającego, wspieranego przez zespół fachowców (składających się na Komitet Inwestycyjny Union Investment TFI), jest w stanie skutecznie walczyć z rynkiem. W perspektywie 3 lat (dane na 6 maja, źródło: Analizy Online) subfundusz zarządzany przez Tomasza Matrasa wypracował 16,6% zysku, mocno dystansując swoich konkurentów w kategorii „fundusze europejskich rynków wschodzących”. Warto dodać, że we wskazanym okresie fundusz z drugiego miejsca na podium zarobił 6,4%, a najgorszy produkt w grupie stracił -27,3%!

Jak subfundusz UniAkcje Dywidendowy wypracowuje tak atrakcyjne stopy zwrotu? – „W teorii recepta jest prosta. To elastyczna, czyli nieposiadająca benchmarku i aktywnie zarządzana strategia akcyjna, bazująca na szczegółowej analizie spółek oraz poszczególnych rynków. W praktyce kluczem do generowania satysfakcjonujących wyników w długim terminie jest bardzo staranna selekcja oraz know-how. Do portfela wybieramy wyłącznie te spółki, które regularnie wypłacają dywidendę, a dodatkowe, wewnętrzne kryteria doboru akcji stanowią odpowiednia wartość stopy dywidendy dla poszczególnych spółek oraz płynność akcji” – wyjaśnia Tomasz Matras, Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji w Union Investment TFI.

Analitycy przygotowujący ranking podkreślają, że najwyższa nota 5a, przyznana subfunduszowi UniAkcje Dywidendowy w horyzoncie trzyletnim, to zasługa jego wysokiej efektywności, wynikającej zarówno z konkurencyjności stóp zwrotu, jak i niskiej na tle grupy zmienności wyników.

Udany debiut w rankingu Analiz Online ma za sobą także UniDynamiczna Alokacja Aktywów – subfundusz typu asset allocation, realizujący strategię globalnej, aktywnej alokacji aktywów. Jego model inwestycyjny opiera się w minimum 70% na tradycyjnych (akcje, obligacje) i alternatywnych (towary, waluty) klasach aktywów. Wyróżnikiem tego rozwiązania na tle rynku jest wykorzystywanie przez zarządzającego tzw. pomysłów inwestycyjnych w postaci nadzwyczajnych okazji rynkowych. UniDynamiczna Alokacja Aktywów, zarządzana przez Radosława Piotrowskiego, uzyskała w horyzoncie rocznym wysoką notę 4a.

Oprócz powyższych wysoką oceną w rankingu Analiz Online mogą się pochwalić także inne subfundusze Union Investment TFI. Wśród nich warto wyróżnić m.in. UniAkcje Wzrostu, który otrzymał najwyższą notę w obydwu horyzontach czasowych, oraz UniAkcje: Nowa Europa, legitymujący się oceną 5a w perspektywie rocznej oraz 4a w trzyletniej.

 

 

***

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online publikowany jest co miesiąc i powstaje w oparciu o pięciostopniową skalę ocen. Celem oceny jest zobrazowanie relacji zysku do ponoszonego ryzyka. Najbardziej efektywne fundusze otrzymują ocenę 5a lub 4a.

 

Więcej na: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20120/ranking-funduszy-inwestycyjnych--%28kwiecien-2016%29.html.