UniAkcje: Nowa Europa – znowu w akcji!

14.03.2016
UniAkcje: Nowa Europa – znowu w akcji!

 

Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny

ds. Akcji Union Investment TFI

 

"Na podstawie analizy obecnych przesłanek makroekonomicznych i wskaźników giełdowych mogę stwierdzić, że w kolejnych miesiącach rynki rozwijające się z Europy Środkowo-Wschodniej będą nadal zachowywać się lepiej niż rynki rozwinięte. Polska, Czechy, Węgry czy Turcja nie są rynkami surowcowymi, co w dobie niskich cen surowców przemawia zdecydowanie na ich korzyść.

Co więcej, coraz niższe (wręcz bliskie zeru) jest prawdopodobieństwo zaplanowanych na ten rok podwyżek stóp procentowych w USA. Spadające ceny ropy naftowej, brak presji inflacyjnej, wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie i luźna polityka monetarna w strefie euro – wszystkie te czynniki sprawiają, że brakuje uzasadnienia dla dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Do tego dochodzą atrakcyjne stopy dywidendy. Powyższe argumenty przemawiają za inwestycją w subfundusz UniAkcje: Nowa Europa."
 
 
 
Na początku 2014 r. subfundusz UniAkcje: Nowa Europa, inwestujący w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przeszedł gruntowną metamorfozę. Kluczową zmianą była rezygnacja z benchmarku, który we wcześniejszych latach obligował zarządzającego do utrzymywania ściśle określonego udziału poszczególnych rynków w portfelu – nawet jeśli przeżywały one akurat gorszy okres. 
 
Fundamentalny zwrot w polityce inwestycyjnej subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa – postawienie na aktywne zarządzanie portfelem i możliwość elastycznego reagowania na wydarzenia rynkowe – opłacił się. Dowodzą tego osiągane wyniki inwestycyjne. Przez dwa lata od zmiany polityki inwestycyjnej (28.02.2014–29.02.2016) zarządzający portfelem Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji w Union Investment TFI, wypracował stopę zwrotu w wysokości 23,9%. Zdeklasował tym samym nie tylko swoich bezpośrednich rywali, ale także inne fundusze akcyjne, a nawet fundusze absolutnej stopy zwrotu.
 
Elastyczna strategia oparta na mocnych filarach
 
Brak benchmarku, aktywne zarządzanie i duża swoboda zarządzającego w realizowaniu strategii inwestycyjnej to fundamentalne cechy subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa. Równie ważne w efektywnym zarządzaniu portfelem są jednak inne filary, na których opiera się polityka inwestycyjna.
 
  •  Zasięg geograficzny: jedynym ograniczeniem dla zarządzającego jest szeroko rozumiany region Europy Środkowo-Wschodniej. W spektrum zainteresowania znajdują się m.in. Turcja, Polska, Czechy, Węgry czy Rumunia.
  • Pierwiastek globalny: zarządzający może szukać dodatkowego zysku przy wykorzystaniu funduszy typu ETF.
  • Dynamiczna alokacja geograficzna i sektorowa: pozwala zarządzającemu bardzo szybko przenosić aktywa pomiędzy poszczególnymi rynkami i ich segmentami.
  • Dopuszczalny hedging walutowy: ryzyko walutowe instrumentów zagranicznych może (ale nie musi) być zabezpieczane. Zarządzający podejmuje taką decyzję w zależności od prognoz kształtowania się kursów walut.
  • Dźwignia finansowa: dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych na indeksy giełdowe subfundusz może mieć wyższe niż 100% zaangażowanie w akcje i przez to pełniej wykorzystywać okresy zwyżek na rynkach akcji.
 

Załączniki: