UniKorona Pieniężny najlepszym funduszem w swojej kategorii według Analiz Online

17.10.2014
UniKorona Pieniężny najlepszym funduszem w swojej kategorii według Analiz Online

 

Subfundusz UniKorona Pieniężny z oferty Union Investment TFI został nagrodzony najwyższym, 5-gwiazdkowym ratingiem przez Analizy Online. W opinii analityków UniKorona Pieniężny to „obecnie najlepszy fundusz wśród rozwiązań gotówkowych i pieniężnych”.

UniKorona Pieniężny jest dziś największym dostępnym dla inwestorów indywidualnych subfunduszem w Polsce. Jego aktywa netto sięgają ponad 3,5 mld zł. Pomimo jego wielkości Analizy Online bardzo pozytywnie oceniają wyniki inwestycyjne w relacji do jakości składników portfela. Co ważne, zdaniem analityków „dobór solidnych emitentów sprawia, że atrakcyjna stopa zwrotu, wiąże się z relatywnie niedużym poziomem ryzyka kredytowego”. W uzasadnieniu ratingu podkreślono, że ryzyko koncentracji nie jest wysokie, a dywersyfikacja portfela nie budzi zastrzeżeń. W ocenie autorów ratingu także opłaty za zarządzanie nie są wygórowane.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/newsletter/17264/Rating-dla-UniKorona-Pieniezny--lider-funduszy-pienieznych.html.

Subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO) to jedno z najstarszych i najefektywniejszych na polskim rynku rozwiązań pieniężnych i gotówkowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił 4,43% (dane na 15 października 2014 r.).

Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniKorona Pieniężny

Stabilne i wyróżniające się na tle konkurencji wyniki inwestycyjne to rezultat kilku czynników – przede wszystkim aktywnego zarządzania i trafnego przewidywania zmian krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych w Polsce. Równie ważne dla zachowania subfunduszu są duża dywersyfikacja lokat i dobrze skonstruowany portfel obligacji, w którego skład wchodzą polskie papiery skarbowe i korporacyjne, a także obligacje zagranicznych emitentów.

Wśród papierów skarbowych dominują polskie aktywa, jednak uzupełniam portfel obligacjami rządowymi krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które oferują wyższą rentowność. Podobnie jest w części korporacyjnej. W większości opieram się na papierach największych i najstabilniejszych polskich firm, ale stawiam również na instrumenty denominowane w euro, dolarze czy franku szwajcarskim. Selekcja obligacji w walutach obcych z jednej strony pozwala na zwiększenie stopy zwrotu, z drugiej zaś ułatwia zarządzanie płynnością portfela. Rynek niezłotowych papierów korporacyjnych jest znacznie płynniejszy, co ma znaczenie w kontekście bardzo dużej sumy aktywów subfunduszu.

Ze względu na obniżkę stóp procentowych i spodziewaną dalszą obniżkę oprocentowania lokat bankowych subfundusz UniKorona Pieniężny będzie w dalszym ciągu ciekawą alternatywą dla inwestorów o niskiej akceptacji ryzyka.