UniKorona Pieniężny potwierdza świetną dyspozycję

19.07.2016
UniKorona Pieniężny potwierdza świetną dyspozycję

 

UniKorona Pieniężny jest jednym z najstarszych i najefektywniejszych subfunduszy gotówkowych i pieniężnych w Polsce. Przy okazji najnowszej rewizji Analizy Online utrzymały jego najwyższy, 5-gwiazdkowy rating.

Według analityków UniKorona Pieniężny zawdzięcza swoją silną pozycję rynkową kilku czynnikom. Do najważniejszych należą wykorzystanie różnorodnych strategii i instrumentów finansowych, aktywna polityka inwestycyjna oraz powtarzalne, ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.

Szeroki zakres instrumentów finansowych i niestandardowe narzędzia

Autorzy ratingu podkreślili, że zarządzający subfunduszem UniKorona Pieniężny może inwestować w aż trzy rodzaje obligacji:

  • skarbowe (głównie polskie, ale także emitowane przez inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej);
  • korporacyjne;
  • papiery dłużne denominowane w walutach obcych.

Pozytywnie ocenili również zastosowanie niestandardowych narzędzi. Zarządzający funduszem – Andrzej Czarnecki – wykorzystuje m.in. dźwignię finansową (w celu zwiększenia stóp zwrotu) oraz instrumenty pochodne na stopę procentową (w celu ograniczenia ryzyka niektórych składników portfela).

Wysoka efektywność przy nieco wyższej zmienności

Analitycy wyliczyli, że UniKorona Pieniężny regularnie osiąga wyniki inwestycyjne powyżej średniej w kategorii, które – jak zaznaczyli – „nie są efektem jednorazowych sukcesów, a systematycznego budowania przewagi”. To wynik trafnych decyzji Andrzeja Czarneckiego przy wsparciu zespołu dłużnego Union Investment TFI. Według autorów ratingu ceną za potencjalnie wyższy zysk jest większa niż w wielu konkurencyjnych funduszach zmienność stopy zwrotu. Nie zmienia to jednak faktu, że „efektywność zarządzania (…) w długim terminie jest bardzo wysoka”. W pierwszym półroczu 2016 r. subfundusz UniKorona Pieniężny wypracował 1,33% zysku. W ostatnim miesiącu analitycy Analiz Online ocenili jeszcze dwie strategie, którymi zarządza Union Investment TFI. Wysoki 4-gwiazdkowy rating utrzymały subfundusze: UniAkcje Dywidendowy oraz UniKorona Obligacje.

Pełna treść uzasadnienia ratingu dla subfunduszu UniKorona Pieniężny: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20527/unikorona-pieniezny--caly-czas-w-czolowce.html

 

Załączniki: