UniWIBID Plus – 4 gwiazdki od Analiz Online

14.01.2014
UniWIBID Plus – 4 gwiazdki od Analiz Online

 

Subfundusz UniWIBID Plus, jedno ze sztandarowych rozwiązań dla instytucji i zamożnych inwestorów indywidualnych, otrzymał cztery gwiazdki po styczniowej weryfikacji ratingu subfunduszu przez Analizy Online. Autorzy ratingu docenili m.in. profesjonalne i bardzo efektywne zarządzanie portfelem, dzięki któremu udało się zwycięsko przejść przez trudną dla subfunduszu drugą połowę 2012 r. i potwierdzić, że UniWIBID Plus jest jednym z najciekawszych rozwiązań pieniężnych na polskim rynku.

Ratingi funduszy inwestycyjnych przyznawane przez firmę Analizy Online należą do najbardziej dokładnych narzędzi analitycznych na rynku. Przy ich tworzeniu brane są pod uwagę zarówno elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe – kadra zarządzających funduszami czy organizacja procesu inwestycyjnego. 4 lub 5 gwiazdek otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków wyróżniają się na tle konkurencji ponadprzeciętną jakością i dobrymi wynikami inwestycyjnymi w średnim i długim terminie.

Jakie cechy, zdaniem Analiz Online, wyróżniają UniWIBID Plus?

Wysoka płynność portfela i nadzór nad ryzykiem kredytowym. Trzon portfela stanowią obligacje emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej. Dzięki temu portfel funduszu jest stabilny i elastyczny.

Wysoka jakość inwestycji dzięki realizowanej polityce zarządzania subfunduszem. Od samego początku jego istnienia, czyli od 2003 r., subfunduszem UniWIBID Plus zarządza ta sama osoba – Dariusz Lasek, który jednocześnie pełni w towarzystwie funkcję Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych. Gwarantuje to powtarzalność procesu inwestycyjnego i konsekwentną realizację znanej Klientom i Partnerom filozofii inwestycyjnej.

Niskie opłaty. Atrakcyjna polityka kosztowa powoduje, że UniWIBID Plus pozytywnie wyróżnia się na tle innych funduszy. Od Klientów nie jest pobierana opłata manipulacyjna (u konkurencji jest to ok. 1%), a koszty zarządzania mierzone wskaźnikiem total expense ratio (TER) wynoszą ok. 1%, co dodatkowo podnosi atrakcyjność subfunduszu dla Klientów.

Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych

Rok 2012 okazał się dla nas czasem próby. Bardzo ważne jest dla nas, że pomimo tych wydarzeń subfundusz ani na chwilę nie stracił stabilności i bardzo szybko powrócił na ścieżkę wzrostu. Tym samym sprawdziła się realizowana przez nas strategia inwestycyjna.

W minionych miesiącach pracowaliśmy również nad tym, by przy zachowaniu bardzo rygorystycznych kryteriów dotyczących doboru instrumentów do portfela, poziomów ich koncentracji, a także pożądanych poziomów wskaźników kontroli ryzyka zwiększyć potencjał UniWIBID Plus. Obecnie subfundusz wyszukuje okazji inwestycyjnych na rynku obligacji korporacyjnych, przy wykorzystaniu wyższych niż wcześniej limitów zaangażowania w instrumenty wysokodochodowe. Jednocześnie portfel jest w jeszcze większym stopniu zdywersyfikowany, dzięki stosowaniu bardziej restrykcyjnych progów zaangażowania w papiery poszczególnych emitentów. To oczywiście istotnie redukuje potencjalne ryzyko.

Nadal przyświeca nam ta sama filozofia inwestycyjna, którą od zawsze realizowaliśmy przy zarządzaniu UniWIBID Plus. Staramy się więc nie wykorzystywać w zbyt dużym stopniu dostępnych limitów i dążymy do tego, by zmienność jednostki była na minimalnym poziomie, a wynik plasował się powyżej tych osiąganych na rynku pieniężnym. Bezpieczeństwo i płynność portfela to dla nas priorytet.

Załączniki: