Wyjątkowa rentowność, wyjątkowa okazja

26.08.2014
Wyjątkowa rentowność, wyjątkowa okazja

 

Mamy w Polsce deflację, czyli ujemny wzrost cen w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. Co prawda spadek jest symboliczny – wynosi jedynie 0,2%, ale powoduje, że nawet gotówka trzymana w przysłowiowej skarpecie ma dzisiaj większą siłę nabywczą niż przed rokiem.

A ile zarobili posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy pieniężnych i funduszy obligacji? Jeżeli byli posiadaczami jednostek największego w Polsce funduszu pieniężnego – UniKorona Pieniężny, to 4,55% nominalnie i aż 4,65% realnie. Fundusz pieniężny przyniósł stopę zwrotu na poziomie prawie 5% w wartościach realnych, gdy uznaje się, że sukcesem funduszu pieniężnego będzie utrzymanie realnej wartości odkładanych pieniędzy! Jeszcze bardziej zadowoleni mogą się czuć posiadacze jednostek funduszy obligacji, bo na przykład subfundusz UniKorona Obligacje przyniósł realną stopę zwrotu na poziomie 6,45% (nominalnie 6,25%).

Co więcej, prognozy przewidują, że deflacja utrzyma się przez kilka kolejnych miesięcy, a więc realne rentowności powinny nadal być bardzo wysokie – przynajmniej funduszy pieniężnych, a być może także funduszy obligacji, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżki stóp procentowych.

Takiej okazji nie powinno się zmarnować. Co mam na myśli? Ten niespodziewany prezent od rynku dla osoby stroniącej od ryzyka można wykorzystać do tego, aby rozpocząć przygodę z bardziej agresywnymi funduszami, z funduszami akcji.

Jeżeli na przykład osoba obawiająca się ponoszenia strat zainwestowała rok temu w subfundusz UniKorona Pieniężny 20 tysięcy, to dzisiejsza wartość tej inwestycji wynosi około 20 900 zł, czyli o 900 zł więcej niż rok temu. Realny dochód jest nawet nieco wyższy. Ten dochód można przesunąć do funduszu akcji (subfunduszu) w formie zamiany jednostek subfunduszu UniKorona Pieniężny na jednostki subfunduszu UniKorona Akcje.

W jakim celu? Aby osiągnąć jeszcze wyższą stopę zwrotu. Posiadacz jednostek uczestnictwa funduszu pieniężnego spyta o ryzyko straty, będzie wyrażał obawy przed spadkami cen akcji. Oczywiście nie wiemy, jaka będzie przyszła wartość jednostek uczestnictwa funduszu akcji, ale ryzyko spadku cen akcji jest już uwzględnione w przyjętej strategii. Zwróćmy uwagę, że nawet gdyby za 12 miesięcy akcje były tańsze o 50%, to wartość naszej inwestycji w funduszu akcji spadnie raptem do 450 zł, czyli do takiego poziomu spadnie nasz zysk z funduszu pieniężnego, co będzie oznaczało, że nadal zachowamy realną stopę zwrotu z inwestycji 20 tysięcy dokonanej w ubiegłym roku. Co więcej, tym czasie jednostka funduszu pieniężnego wzrośnie prawdopodobnie o 2–3% i w takiej sytuacji bardzo ostrożny inwestor będzie zachowywał stosunkowo wysoką realną stopę zwrotu z inwestycji w obu funduszach i będzie mógł dokonać kolejnego przesunięcia dochodów z funduszu pieniężnego (400–600 zł) do funduszu akcji, wykorzystując wyjątkowo niskie ceny na rynku akcji.

A gdyby wartość jednostki funduszu akcji była dużo wyższa niż dzisiaj? Osiągnie się wyższą stopę zwrotu niż w ostatnich dwunastu miesiącach.

Posiadacz jednostek funduszu UniKorona Obligacje jest w jeszcze lepszej sytuacji, bo mógłby przesunąć do funduszu akcji jeszcze większy dochód i miałby jeszcze większy bufor do amortyzacji ewentualnych spadków na giełdzie. W tym jednak przypadku istnieje ryzyko, że stopa zwrotu także z funduszu obligacji może być ujemna - gdyby doszło w okresie 12 miesięcy do zawirowań na rynku obligacji lub do wzrostu stóp procentowych. Dlatego warto by było rozważyć w takiej sytuacji nie tylko przesunięcie dochodu do funduszu akcji - czyli około 1100 zł ale także pozostałych 20 tysięcy do funduszu pieniężnego.

Jeżeli więc jesteś posiadaczem jednostek uczestnictwa funduszu pieniężnego lub funduszu obligacji od co najmniej 12 miesięcy to zastanów się, czy nie warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji a raczej z wyjątkowego prezentu jaki otrzymałeś od warunków rynkowych i zarządzających twoim funduszem.


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).