Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1

07.03.2013
Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem  1

 

 

 

Ogłoszenie

o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu UniSystem 1

wydzielonego  w ramach UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 30 ust 14 Statutu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 72 Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 w dniu 28.02.2013 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 30 ust 2 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane będą przez Fundusz, niezwłocznie, nie później niż 7 dnia roboczego po Dniu Wykupienia poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.

Załączniki:
pdf wykup_CI_UniSystem1_07032013 07.03.2013
(64.93 KB)