Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 (04.03.2014)

04.03.2014
Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 (04.03.2014)

 

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 04.03.2014 roku.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 30 ust 14 Statutu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 1 279 Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 w dniu 28.02.2014 roku.

Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 30 ust 2 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane będą przez Fundusz, niezwłocznie, nie później niż 7 dnia roboczego po Dniu Wykupienia poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.