Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów UniSystem FIZ

07.03.2013
Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów UniSystem FIZ

 

Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 statutu UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej zwanego „Funduszem”) zwołuje, na dzień 28 marca 2013 r., na godzinę 12:00, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w miejscu siedziby Union Investment TFI S.A., przy ul. Polnej 11, w Warszawie (XII p.).

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą wszyscy uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w Union Investment TFI S.A. odpowiednio świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o obrocie”) albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Planowany porządek obrad jest następujący:

1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,

3) Przygotowanie i podpisanie listy obecności,

4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza,

5) Zamknięcie Zgromadzenia.