Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów UniSystem FIZ (18.04.2013)

28.03.2013
Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów UniSystem FIZ (18.04.2013)

 

Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 statutu UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej zwanego „Funduszem”) zwołuje, na dzień 18 kwietnia 2013 r., na godzinę 12:00, Zgromadzenie Inwestorów Funduszu.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w miejscu siedziby Union Investment TFI S.A., przy ul. Polnej 11, w Warszawie (XII p.).

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą wszyscy uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w Union Investment TFI S.A. odpowiednio świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o obrocie”) albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Planowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu,
 3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii G związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii I związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii L związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii M związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii N związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii P związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii R związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii S związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii T związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii U związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii W związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii X związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii AB związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu,
 24. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki: