UniAkcje Globalny Dywidendowy
Fundusz akcji
Ryzyko portfela:
wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Przewidywany zysk 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Parasol UniFundusze SFIO (Otwarty)
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, inwestującego w akcje spółek dywidendowych,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2015-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maksymalna opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,95%
Wirtualny Oddział