UniAktywny Dochodowy
Wcześniej UniAktywny Pieniężny
Fundusz pieniężny
Ryzyko portfela:
niskie
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol UniFundusze SFIO (Otwarty)
Min. horyzont inwestycyjny 12 miesięcy
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Profil inwestora
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 12 – miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark 1, 2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3-miesięcznych
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2016-03-31
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%