FAQ - Frequently Asked Questions

Poniższy zbiór pytań i odpowiedzi jest przygotowany na podstawie najczęściej poruszanych zagadnień na czacie oraz podczas rozmów telefonicznych z naszymi konsultantami. Mamy nadzieję, że to skrócone kompendium wiedzy rozwieje Twoje wątpliwości. Szczegółowe informacje o naszych funduszach otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszach otwartych (SFIO) znajdziesz w prospekcie informacyjnym funduszu, którego integralną część stanowi statut funduszu.

Pytania ogólne
1. W jaki sposób mogę sprawdzić aktualny stan rejestru?

Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać przez:

 • telefon – w przypadku posiadania dostępu do zleceń przez telefon (podpisana umowa na składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) dzwoniąc pod numer – 801 300 365 lub 22 588 18 84,
 • Internet – logując się do serwisu transakcyjnego w zakładce „Moje Inwestycje”,
 • korespondencyjnie – dzwoniąc pod numer 22 588 18 51 można poprosić o przesłanie potwierdzenia z zestawieniem stanu rejestrów. Jest ono wysyłane na adres korespondencyjny.
2. Czy mogę upoważnić inną osobę do zarządzania moimi funduszami?

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do zarządzania funduszami. Dyspozycję nadania pełnomocnictwa można złożyć w POK w dowolnym momencie. Uczestnik może ustanowić maksymalnie czterech pełnomocników.

3. W co teraz inwestować?

Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Na naszej stronie internetowej co miesiąc przedstawiamy subfundusze typowane w danym okresie jako najbardziej perspektywiczne (aktualne typy inwestycyjne).

4. Po jakim czasie, po otworzeniu rejestru mogę zakupić jednostki?

Aby zakupić jednostki funduszu, należy wpłacić środki tuż po otwarciu rejestru na wskazany rachunek bankowy funduszu.

5. Jaka jest opłata za umorzenie jednostek funduszu?

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek. Opłata za umorzenie jednostek może zostać pobrana w przypadku wcześniejszego rozwiązania Planu Oszczędzania oraz PSO „Ziarnko do ziarnka”.

Informacje związane z opłatami pobieranymi w naszych funduszach są dostępne w tabeli opłat.

6. Kiedy pojawia się wycena?

Wycena publikowana jest na naszej stronie każdego dnia wyceny funduszy do zakończenia dnia czyli 23:59. Przeważnie widoczna jest w godz. 16:00-18:00.

7. Czy konwertując środki ze SFIO do FIO tego samego TFI płacę podatek taki, jak przy zmianie TFI?

Tak. Podatek w obu przypadkach wynosi 19%.

8. W jaki sposób pobierana jest opłata za nabycie i ile wynosi maksymalnie?

Wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od rodzaju subfunduszu i kwoty wpłaty. Aktualne informacje o opłatach znajdują się w tabeli opłat.

9. Jak zamknąć rejestr?

Rejestr zamykany jest automatycznie po 60 dniach od momentu wycofania środków z subfunduszu.

10. Gdzie znajdę wykaz punktów obsługi?

Wykaz wszystkich placówek, sprzedających nasze fundusze, dostępny jest tutaj.

11. Ile wynosi oplata za zarządzanie funduszem?

Opłata za zarządzanie jest różna i zależy od rodzaju subfunduszu (pieniężny, obligacyjny, mieszany czy akcyjny). Informacje na temat wysokości opłaty udostępniamy w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dla każdego subfunduszu (zbiór wszystkich dokumentów dla subfunduszy znajduje się tutaj).

12. Jeżeli fundusz zarobił 15%, to czy to jest już wynik z potrąconą opłatą za zarządzanie?

Tak, ponieważ opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie przed wyliczeniem wartości jednostki uczestnictwa. Stopa zwrotu, prezentowana w wynikach subfunduszy, jest wynikiem netto – pomniejszonym już o opłatę za zarządzanie.

13. Na jakie numery kont należy wpłacać środki do poszczególnych subfunduszy?

Numery rachunków bankowych subfunduszy znajdują się tutaj.

14. Jak powinien być opisany przelew?

Opisy przelewów znajdują się tutaj:

15. W jaki sposób nabyć Pakiet Emerytura IKE & IKZE?

Szczegółowy opis procesu nabycia Pakietu Emerytura IKE & IKZE zamieszczony jest tutaj. Natomiast najważniejsze informacje dotyczące pakietu udostępniamy pod tym linkiem.

16. Czy w ofercie Union Investment znajdę plany oszczędzania?

Tak, w ofercie mamy Plan Systematycznego Oszczędzania oraz Plan Rentierski – UniRentier.

17. Na czym polega Pakiet UniVIP?

Pakiet UniVIP to rozwiązanie dla inwestorów, w ramach którego przygotowaliśmy dodatkowe udogodnienia. Zalety tej usługi opisaliśmy tutaj.

18. Jakich czynności związanych z zarządzaniem rejestrem można dokonać przez Internet?

Przez Internet, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego można:

 • otworzyć rejestr,
 • przenieść środki do innego subfunduszu - dokonać zamiany/konwersji,
 • wycofać środki – dokonać odkupienia,
 • złożyć dyspozycje, np. blokady rejestru.
19. Czy jest możliwe założenie IKE/IKZE przez Internet?

Na obecną chwilę, otworzenie rejestrów IKE/IKZE nie jest możliwe przez Internet. Umowę IKE/IKZE możesz podpisać w placówce Union Investment w Warszawie, przy ulicy Polnej 11 oraz w wybranych placówkach dystrybutorów. Więcej informacji dotyczących zakładania IKE/IKZE dostępnych jest tutaj.

20. Czy można zawrzeć umowę na Plan Systematycznego Oszczędzania przez Internet?

Umowę Planu Systematycznego Oszczędzania możesz podpisać wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów – lista placówek. Przez Internet nie jest to możliwe.

Inwestowanie przez Internet
1. Co to jest Serwis Transakcyjny?

Serwis Transakcyjny to system umożliwiający uzyskiwanie informacji o jednostkach posiadanych subfunduszy oraz składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą Internetu. Za pośrednictwem serwisu można m.in. śledzić saldo inwestycji i kupować jednostki subfunduszy. Serwis transakcyjny dostępny jest pod adresem: https://www.transakcje.union-investment.pl/transakcje.union-investment/index.jsp.

2. Czy korzystanie z serwisu transakcyjnego wiąże się z jakimiś opłatami?

Nie, Union Investment nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu transakcyjnego. Klienci wybierający tę formę inwestowania nie płacą również opłaty manipulacyjnej przy nabyciu, zamianie, konwersji i odkupieniu jednostek subfunduszy zarządzanych przez Union Investment.

3. W jaki sposób mogę zarejestrować się w serwisie transakcyjnym?


Klienci indywidualni
 

Osoba fizyczna może uzyskać dostęp do serwisu transakcyjnego wypełniając elektroniczny formularz dla klientów indywidualnych. W formularzu Klient podaje m.in.:

 • numer dokumentu tożsamości
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody jednorazowe do realizacji zleceń
 • numer rachunku bankowego, z którego powinna zostać wykonana pierwsza wpłata
 • nazwę wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty (minimalna wpłata dla większości subfunduszy to tylko 100 zł).


Następnie należy wykonać przelew na wspomnianą kwotę, na konto wybranego subfunduszu. Istotne jest, aby wpłaty dokonać z rachunku podanego w formularzu rejestracyjnym.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest link aktywacyjny, który otrzymasz na swój adres e-mail.

 

Firmy
 

Firma może uzyskać dostęp do serwisu transakcyjnego wypełniając elektroniczny formularz dla klientów instytucjonalnych. W formularzu Klient podaje m.in.:

 • numer KRS oraz numer REGON lub NIP
 • dane reprezentanta/ reprezentantów
 • numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody jednorazowe do realizacji zleceń
 • numer rachunku bankowego, z którego powinna zostać wykonana pierwsza wpłata
 • nazwę wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty.


Następnie należy wykonać przelew na wspomnianą kwotę, na konto wybranego subfunduszu. Istotne jest, aby wpłaty dokonać z rachunku podanego w formularzu rejestracyjnym.

Po zweryfikowanie danych firmy na adres korespondencyjny podany podczas rejestracji wysyłane są dane umożliwiające logowanie: identyfikator i hasło.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest link aktywacyjny wysłany na adres e-mail każdego z reprezentantów firmy.

4. Kto może zarejestrować się w serwisie transakcyjnym?

W serwisie transakcyjnym mogą zarejestrować się:
 

 • klienci indywidualni posiadające polskie obywatelstwo i status rezydenta, legitymujące się plastikowym dowodem osobistym oraz zameldowane na terytorium Polski.

  Jeśli nie spełniasz któregoś z wymienionych kryteriów, prosimy o kontakt pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00). Pracownik Union Investment wskaże Ci najdogodniejszy sposób uzyskania dostępu do serwisu.
   
 • firmy posiadające status rezydenta i siedzibę na terenie Polski oraz niebędące jeszcze Uczestnikami funduszy zarządzanych przez Union Investment.

  Jeśli Twoja firma nie spełnia któregoś z wymienionych kryteriów prosimy o kontakt pod numerem
  22 449 04 77 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 - 17:00). Pracownik Union Investment wskaże Ci najdogodniejszy sposób uzyskania dostępu do serwisu dla Twojej firmy.
5. Czy na swój adres e-mail otrzymam potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego?

Tak, po wypełnieniu formularza i wysłaniu go do Union Investment (ostatni krok formularza) , na swój adres e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą ten fakt.

6. W jakim czasie od rejestracji powinienem dokonać wpłaty na konto subfunduszu?

Przelew powinien być dokonany w ciągu 90 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po tym okresie, w przypadku braku wpłaty, Twoje zlecenie zostanie anulowane.

7. Co się stanie, jeśli pierwszej wpłaty dokonam z innego rachunku niż podany podczas rejestracji?

Dane zawarte w przelewie bankowym, w tym również sam numer rachunku nadawcy przelewu, służą nam w celu weryfikacji tożsamości Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków naszych Klientów, numer rachunku oraz dane jego właściciela muszą zgadzać się z danymi, które podałeś wcześniej w formularzu rejestracyjnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych, umowa nie zostanie zawarta, a wpłacone środki zostaną zwrócone na konto nadawcy przelewu. Aby zarejestrować się w serwisie transakcyjnym, konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza i wykonanie przelewu z właściwego rachunku.

8. Czy rejestrując się w serwisie transakcyjnym mogę zaktualizować swoje dane?

Z uwagi na bezpieczeństwo środków naszych Klientów, aktualizacja danych poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny nie jest możliwa.
Jeśli Twoje dane uległy zmianie, prosimy o kontakt pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub
22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00). Pracownik Union Investment wskaże Ci najdogodniejszy sposób aktualizacji tych danych.

9.Co się stanie, jeśli podczas rejestracji podam inne dane niż te zapisane w bazie Union Investment?

Z uwagi na bezpieczeństwo środków naszych Klientów, aktualizacja danych poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny nie jest możliwa. W przypadku niezgodności tych danych, rejestracja w serwisie nie zostanie sfinalizowana, a wpłacone środki zostaną zwrócone na konto nadawcy przelewu.

Jeśli Twoje dane uległy zmianie, prosimy o kontakt pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub
22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00). Pracownik Union Investment wskaże Ci najbardziej dogodny sposób aktualizacji tych danych.

10. Czy wypełniając ponownie formularz rejestracji mogę zaktualizować dane dostępu do serwisu?

Rejestracji w Serwisie Transakcyjnym można dokonać tylko raz, dlatego prosimy o niewypełnianie elektronicznego formularza więcej niż jednokrotnie. Jeśli nie pamiętasz danych identyfikacyjnych, na stronie logowania, kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której zostaniesz poproszony o podanie jednej z dwóch danych:

 • swojego identyfikatora lub,
 • swojego adresu e-mail podanego w umowie.

Na tej podstawie otrzymasz e-mail z linkiem do zmiany hasła (link jest aktywny przez 24 godziny od momentu jego otrzymania). Za pomocą linku wyświetli się strona służąca do zmiany hasła, gdzie wymagane jest podanie jednorazowego kodu do autoryzacji.

W przypadku pytań, skontaktuj się z Union Investment pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub
22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00). Pracownik Towarzystwa pomoże Ci w uzyskaniu dostępu do serwisu transakcyjnego.

11. Po jakim czasie od wypełnienia formularza będę mógł korzystać z serwisu?

W ciągu kilku dni od daty wykonania przelewu wysyłany jest link aktywacyjny, który umożliwia aktywację konta i zarządzanie swoimi inwestycjami przez Internet. Warunkiem otrzymania linku aktywacyjnego jest wykonanie wpłaty do wybranego subfunduszu oraz zgodność danych wskazanych podczas wypełniania formularza z danymi z przelewu bankowego. W przypadku instytucji weryfikacji podlegają także dane firmy dostępne w rejestrze przedsiębiorców (KRS on-line).

Termin uzyskania dostępu do serwisu dla firm może być trochę dłuższy niż dla osób fizycznych z uwagi na fakt, że dane do logowania (identyfikator i hasło) wysyłane są pocztą na adres korespondencyjny.

12. Jak aktywować dostęp do swojego konta w serwisie transakcyjnym?

Aktywacji dokonujesz za pomocą linku aktywacyjnego, który otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu linku zaloguj się na stronie, podając prawidłowy zestaw danych:


Dla Klientów indywidualnych

 • identyfikator i hasło (podane przez Ciebie podczas rejestracji)
 • kod jednorazowy (otrzymasz go SMS’em)


Dla firm

 • identyfikator i hasło (przesyłamy je na adres korespondencyjny podany w formularzu rejestracyjnym)
 • kod jednorazowy (otrzymasz go SMS’em)
13. Jak długo ważny jest link aktywacyjny?

Link aktywacyjny jest ważny przez 21 dni.

14. Jak aktywować dostęp do serwisu transakcyjnego, gdy link aktywacyjny wygasł?

Jeżeli link aktywacyjny wygasł, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym konsultantem, pod nr tel.:
(22) 588-18-51 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30 – 17:00).

15. Co mam zrobić, jeśli po zalogowaniu nie widzę żadnych swoich danych?

W takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie problemu mailowo, na adres: SerwisTransakcyjny@union-investment.pl, lub telefonicznie, pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00).

16. Czy mogę zmienić identyfikator i hasło na bardziej przyjazne i łatwiejsze do zapamiętania?

Tak, zmiany takiej możesz dokonać, klikając „Zarządzanie kontem” w górnej części strony. Należy jedynie pamiętać o tym, że nowy identyfikator powinien mieć od 8 do 15 znaków, a nowe hasło – minimum 8 znaków, w tym min. 1 małą literę, min. 1 dużą literę i min. 1 cyfrę.

17. Co mam zrobić, gdy zgubię identyfikator lub hasło?

Na stronie logowania, kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której zostaniesz poproszony o podanie jednej z dwóch danych:

 • swojego identyfikatora lub,
 • swojego adresu e-mail podanego w umowie.

Na tej podstawie otrzymasz e-mail z linkiem do zmiany hasła (link jest aktywny przez 24 godziny od momentu jego otrzymania). Za pomocą linku wyświetli się strona służąca do zmiany hasła, gdzie wymagane jest podanie jednorazowego kodu do autoryzacji.
W przypadku pytań, skontaktuj się z Union Investment pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub
22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00). Pracownik Towarzystwa pomoże Ci w uzyskaniu dostępu do serwisu transakcyjnego.

18. Co mam zrobić, gdy wpiszę błędny kod jednorazowy?

Jeśli błędnie wpiszesz kod jednorazowy, możesz go wprowadzić ponownie – liczba prób jest ograniczona do 3. W sytuacji pomyślnej weryfikacji, poprzednie błędne próby zostaną usunięte z historii systemu. Po wykonaniu 3 niepomyślnych prób, dostaniesz informację o zablokowaniu konta (blokada trwa 24 godziny, później możesz próbować zalogować się ponownie).

19. W jakiej formie będą mi dostarczane kody jednorazowe do autoryzacji zleceń?

Autoryzacja odbywa się za pomocą kodu SMS wysyłanego na numer telefonu komórkowego wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

20. Jak mogę nabyć jednostki subfunduszu?

Pierwszego nabycia jednostek dokonujesz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i na tej podstawie uzyskujesz pełny dostęp do serwisu transakcyjnego. Dane do przelewu zostaną wysłane na Twój adres e-mail, podany podczas rejestracji.

Po zalogowaniu do serwisu możesz dokonywać dalszych nabyć. Aby to zrobić, wybierz opcję „Zlecenia", a następnie „Kup fundusz” - pojawi się strona z wykazem subfunduszy. Masz do wyboru dwie możliwości:
 

 • Dopłats środków do już istniejącego rejestru – wystarczy wybrać go z listy i postępować według dalszych wskazówek.
 • Wpłata pieniędzy na nowy rejestr – w tym celu kliknij „Otwórz rejestr” i postępuj według dalszych wskazówek.


Po zaznaczeniu i podaniu wszystkich potrzebnych danych, zostaniesz poproszony o wpisanie kodu jednorazowego w celu akceptacji zlecenia. Jeśli podany kod jednorazowy jest prawidłowy, otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia wraz z danymi do przelewu.

Po złożeniu zlecenia, należy wykonać przelew na deklarowaną sumę, na konto wybranego subfunduszu.


W przypadku firm posiadających reprezentację wieloosobową zlecenie nabycia musi zostać autoryzowane przez co najmniej dwóch reprezentantów.

21. W jaki sposób mogę dokonać wpłaty z tytułu nabycia wybranego subfunduszu?

Wpłaty z tytułu nabycia jednostek wybranego subfunduszu możesz dokonać za pomocą przelewu przez Internet. Informacje odnośnie opisu przelewu znajdziesz w serwisie transakcyjnym, w ostatnim kroku składania zlecenia nabycia. Dodatkowo, na stronie http://www.union-investment.pl/jak-kupic  znajdują się numery kont bankowych do wpłat.
 

Możesz również skorzystać z usługi PayByNet umożliwiającej dokonanie przelewu bezpośrednio z formularza rejestracyjnego (usługa dostępna jest dla wybranych banków).

22. Jak mogę wycofać środki z subfunduszu (dokonać zlecenia odkupienia)?

Chcąc złożyć zlecenie odkupienia, wybierz opcję „Zlecenia”, a następnie „Sprzedaj fundusz”. Po pojawieniu się właściwej strony, podaj (lub wybierz z podanych) dane wymagane przy składaniu zlecenia:

 • subfundusz,
 • numer rejestru,
 • kwotę, liczbę jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie),
 • rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z tytułu odkupienia (wybór jest możliwy tylko spośród rachunków wskazanych podczas rejestracji w serwisie transakcyjnym).

Następnie zostaniesz poproszony o podanie kodu jednorazowego w celu akceptacji zlecenia. Jeśli podany kod jednorazowy jest prawidłowy, otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia.

 

W przypadku firm posiadających reprezentację wieloosobową zlecenie odkupienia musi zostać autoryzowane przez co najmniej dwóch reprezentantów.

 

23. Jak mogę dokonać zlecenia zamiany lub konwersji?

Chcąc złożyć zlecenie zamiany, wybierz opcję „Zlecenia", a następnie „Zamiana" .

Chcąc złożyć zlecenie konwersji, wybierz analogicznie opcję „Zlecenia”, a następnie „Konwersja”.

Po pojawieniu się właściwej strony, wskaż:

 • numer rejestru w subfunduszu źródłowym, z którego chcesz przenieść środki
 • numer rejestru w subfunduszu docelowym,  do  którego chcesz przenieść środki lub wybierz opcję „Otwórz nowy rejestr”
 • kwotę, liczbę jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie).

Następnie, zostaniesz poproszony/a o podanie kodu jednorazowego w celu akceptacji zlecenia. Jeśli podany kod jednorazowy jest prawidłowy, otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia.

Przypominamy, że zamiana jednostek jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu pod tym samym parasolem (poprzez przeniesienie środków z jednego do drugiego) nosi nazwę Zamiany. Składając takie zlecenie nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Konwersja to przeniesienie środków z subfunduszu pod jednym parasolem (np. UniFunduszeFIO) do subfunduszu, dostępnego w innym funduszu parasolowym (np. UniFunduszeSFIO) – składając takie zlecenie zapłacisz podatek od zysków kapitałowych.

 

W przypadku firm posiadających reprezentację wieloosobową zlecenie zamiany lub konwersji musi zostać autoryzowane przez co najmniej dwóch reprezentantów.

 

24. Czy będę dostawać potwierdzenia dokonywanych przeze mnie transakcji?

Tak, po dokonaniu każdej transakcji generowane jest jej potwierdzenie, które możesz otrzymać, w zależności od wybranej opcji:

 • w formie elektronicznej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Potwierdzenie takie ma postać pliku pdf, chronionego hasłem.
 • w formie papierowej, na podany podczas rejestracji adres korespondencyjny.
25. W jaki sposób mogę zmienić formę otrzymywanych potwierdzeń?

Zmiany takiej możesz dokonać w serwisie transakcyjnym. Wystarczy wybrać „Inne dyspozycje”, a następnie „Potwierdzenia transakcji” i „Zmianę sposobu wysyłki potwierdzeń”, gdzie należy wskazać preferowaną formę wysyłki (elektroniczna lub list zwykły) i zatwierdzić dyspozycję kodem jednorazowym.

 

W przypadku firm posiadających reprezentację wieloosobową dyspozycja musi zostać autoryzowana przez co najmniej dwóch reprezentantów.

 

26. Czy mogę wycofać zlecenie już autoryzowane?

Nie ma takiej możliwości. Jeżeli zlecenie zostało zaakceptowane przez wpisanie kodu jednorazowego – nie może zostać wycofane.

27. Co umożliwia mi opcja „Lista zleceń oczekujących na autoryzację”?

Dzięki tej opcji możesz „przechowywać” operacje, których nie chcesz jeszcze przekazać do realizacji. Może to mieć miejsce, gdy planujesz dokonać zlecenia wybranego dnia, a chcesz mieć je zapisane „w pamięci”. Zlecenia z tej listy mogą być autoryzowane pojedynczo lub grupowo za pomocą kodu jednorazowego.

28. Gdzie znaleźć informacje na temat transakcji, która została wykonana?

Do szczegółowego wyszukiwania przetworzonych transakcji służy opcja „Historia transakcji".

Po zalogowaniu, przejdź do sekcji „Moje inwestycje”, a następnie – „Historia transakcji”. Na ekranie pojawią się pola, umożliwiające Ci wyszukanie transakcji według następujących kryteriów:

 • subfundusz,
 • status transakcji (oczekująca, zrealizowana bądź anulowana),
 • data wyceny,
 • typ transakcji (nabycie, odkupienie, zamiana, konwersja).
29. Czy mogę otworzyć IKE lub IKZE przez Internet?

Tak, IKE i IKZE możesz otworzyć za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, wybierając "Zlecenia", a następnie "Emerytura". Wypełnienie formularza zajmie Ci ok. 5 minut.
 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00).

30. Czy w serwisie transakcyjnym mogę zmienić wariant lub alokację środków w IKE lub IKZE?

Tak. W tym celu należy wybrać zakładkę „Zlecenia”, następnie pozycję  „Emerytura” oraz wskazać interesujący Cię produkt (IKE lub IKZE). Zmiany alokacji w wariancie indywidualnym można dokonywać dowolną ilość razy.

31. Jakie dyspozycje są dostępne przez Internet?

Oprócz dokonania transakcji na rejestrach, poprzez serwis transakcyjny możesz także złożyć wybrane dyspozycje. Są one dostępne w menu „Inne dyspozycje”.

Lista dyspozycji obejmuje m.in.:

 • zmianę adresu korespondencyjnego,
 • zmianę sposobu wysyłki potwierdzeń,
 • blokadę rejestrów,
 • złożenie reklamacji.
32. Jak zaktualizować dane podane wcześniej w umowie o korzystanie z serwisu transakcyjnego?

Jeśli zmianie uległ Twój adres korespondencyjny, możesz złożyć w serwisie transakcyjnym dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego.
Pozostałe dane, takie jak: adres e-mail, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego możesz zmienić jedynie w placówce, np. w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Union Investment przy ul. Polnej 11 w Warszawie lub w placówkach wybranych dystrybutorów na terenie całego kraju. Pracownik Union Investment  pomoże Ci w wyborze najdogodniejszego Punktu Obsługi Klienta, w którym możliwa będzie aktualizacja danych. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem ulgowej infolinii: 801 144 144 lub
22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00).

33. Chciałbym korzsystać z serwisu transakcyjnego razem z żoną. Czy jest to możliwe?

Małżonkowie mogą wspólnie korzystać z serwisu, jednak każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz rejestracyjny oraz posiadać odrębne dane identyfikacyjne.

34. Czy z serwisu transakcyjnego może korzystać również mój pełnomocnik?

Zgodnie z regulaminem serwisu transakcyjnego, nie ma takiej mozliwości.

35. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych do logowania?

Po podpisaniu umowy o korzystanie z serwisu transakcyjnego w placówce sprzedaży na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłana koperta z danymi do logowania – identyfikatorem i hasłem.
 

Jeśli zawierasz umowę on-line, identyfikator i hasło ustalasz samodzielnie, wpisując je w formularzu rejestracyjnym.
 

Dane te należy przechowywać w bezpiecznym miejscu; osoby postronne nie powinny mieć do nich dostępu. Zwracamy szczególną uwagę, żeby nikomu nie podawać identyfikatora ani hasła – mogą być one wykorzystywane wyłącznie przez samego użytkownika. Zalecamy również niezapisywanie tych danych w przeglądarce internetowej.
 

Zarówno identyfikator, jak i hasło możesz zmienić samodzielnie w serwisie transakcyjnym. Należy pamiętać o tym, że nowy identyfikator powinien mieć od 8 do 15 znaków, a nowe hasło – minimum 8 znaków, w tym przynajmniej 1 małą literę, 1 wielką literę i 1 cyfrę. Nie wybieraj haseł, z których korzystasz w innych serwisach internetowych. Pamiętaj, że trudne do odgadnięcia hasło jest podstawowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym logowaniem do serwisu.


Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

36. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo kodów do autoryzacji?

Hasła jednorazowe do autoryzacji zleceń możesz otrzymywać na jeden z poniższych sposobów:


1. Papierowa lista haseł jednorazowych
Jeśli decydujesz się na listę papierową, zostanie ona wysłana do Ciebie pocztą, zawsze w innej kopercie niż dane do logowania. Pamiętaj, aby listę z hasłami przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Jeśli podejrzewasz, że osoba nieupoważniona ma dostęp do listy, możesz w każdej chwili dezaktywować listę w serwisie transakcyjnym. Zrobisz to, wybierając po zalogowaniu
„Inne dyspozycje”, a następnie „Kody do realizacji zleceń” i „Dezaktywacja listy kodów jednorazowych”. Pamiętaj, że dezaktywowana lista nie może być użyta ponownie. Aby zamówić kolejną, kliknij „Zamówienie listy kodów jednorazowych”.


2. Hasła jednorazowe przesyłane SMS-em
Jeśli korzystasz z haseł wysyłanych na telefon komórkowy, zwracaj szczególną uwagę, by nie dostał się on w niepowołane ręce. Dodatkowo chroń dostęp do telefonu kodem PIN lub innymi zabezpieczeniami.


Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

37. Jak bezpiecznie korzystać z serwisu transakcyjnego?

Aby bezpiecznie poruszać się po serwisie transakcyjnym:

 • Loguj się do serwisu zawsze na znanych i bezpiecznych urządzeniach. Unikaj logowania i przeprowadzania transakcji w miejscach publicznych.
 • Nigdy nie odchodź od komputera (lub innego urządzenia), jeśli pozostajesz zalogowany/zalogowana w serwisie transakcyjnym.
 • Pamiętaj, żeby zawsze wylogować się po zakończonej sesji.
 • Klientom biznesowym zalecamy korzystanie z opcji podwójnej autoryzacji zleceń – transakcje będą wymagały zatwierdzenia przez dwóch reprezentantów firmy.


Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

38. Jak chronić komputer przed złosliwym oprogramowaniem?

Aby chronić swój komputer:

 • Zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i zezwalaj na jego częste aktualizacje. Ponadto zalecamy skanowanie przynajmniej raz w miesiącu zawartości dysków pod kątem obecności wirusów.
 • Korzystaj z legalnego oprogramowania i staraj się, by Twój system operacyjny był zawsze aktualny (pobieraj dostępne aktualizacje).
 • Posługuj się najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych


Poruszając się po Internecie, trzymaj się kilku prostych zasad:

 • Pliki pobieraj wyłącznie z zaufanych źródeł.
 • Nie otwieraj e-maili, co do których masz jakiekolwiek podejrzenia.
 • Linki do nieznanych stron otwieraj tylko wtedy, kiedy masz pewność, że pochodzą z zaufanych źródeł.
 • Nigdy nie odpowiadaj na zaproszenia do serwisów społecznościowych pochodzące od nieznanych osób.
 • Ignoruj informacje wyświetlające się w przeglądarce internetowej typu: „Twój komputer jest zawirusowany, przeskanuj go teraz”. Ufaj tylko swojemu programowi antywirusowemu.
 • Nie instaluj nieznanych dodatków do przeglądarki internetowej.


Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Gdzie szukać informacji?
1. Gdzie znajdę informacje na temat podstawowych pojęć dotyczących inwestowania?

Wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących inwestowania zamieściliśmy tutaj. Znajdziesz tam definicje terminów, takich jak depozytariusz, agent transferowy czy rating.

2. Gdzie publikowana jest wycena?

Aktualną wycenę publikujemy tutaj.

3. Gdzie znajdę opis polityki inwestycyjnej funduszu?

Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące naszych funduszy.

4. Skąd mogę ściągnąć dokumenty takie jak KIID-y czy prospekty funduszy?

Wszystkie dokumenty związane z naszymi funduszami publikujemy pod tym linkiem. W odpowiednich zakładkach znajdują się  prospekty informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, statuty, sprawozdania finansowe czy regulaminy usług.

5. Gdzie znajdę informacje na temat polityki prywatności Union Investment?

Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzoną przez naszą firmę polityką prywatności zamieszczamy tutaj. Są tam informacje na temat administratora danych, czasu przechowywania danych oraz sposobu wykorzystywania „cookies”.

6. Jakie fundusze wchodzą w skład parasola?

Wszystko publikujemy w informacjach o składzie parasola UniFundusze FIO oraz UniFunduszy SFIO.

7.Czy eksperci Union Investment komentują wydarzenia ekonomiczne wpływające na Wasze fundusze?
8. Gdzie są publikowane najnowsze typy inwestycyjne?

Typy inwestycyjne publikujemy co miesiąc tutaj.

9. Czy Union Investment posiada profile na portalach społecznościowych?

Działania Union Investment można śledzić na serwisach:

 • Facebook – na naszym fanpage’u patrzymy na finanse z innej perspektywy,
 • Google+ – ciekawostki i inspiracje nie tylko ze świata finansów,
 • GoldenLine – tu znajdują się informacje o stażach dla studentów i absolwentów, o Union Investment TFI jako pracodawcy a także o naszych pracownikach,
 • LinkedIn – informacje na temat naszych produktów i najważniejszych aktywności Union Investment,
 • Pinterest – tu publikujemy inspirujące zdjęcia, także wykonywane przez naszych pracowników,
 • YouTube – czyli UnionTV – najnowsze komentarze rynkowe ekspertów Union Investment.