Fundusze inwestycyjne

Skorzystaj z promocji i kup fundusze Union Investment bez dodatkowych opłat

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Korzyści, horyzont
inwestycyjny, ryzyko
W co inwestuje
 

NOWOŚĆ!

 • Fundusz akcji
 • Horyzont min. 6 lat
 • Bardzo wysokie

Perspektywiczne akcje spółek z rozwijających się gospodarek Dalekiego Wschodu

1000 PLN

NOWOŚĆ!

 • Fundusz akcji
 • Horyzont min. 7 lat
 • Bardzo wysokie

NOWOŚĆ!

 • Fundusz akcji
 • Horyzont min. 5 lat
 • Wysokie

NOWOŚĆ!

 • Fundusz funduszy
 • Horyzont min. 6 lat
 • Wysokie

fundusze akcji (max 100%) i fundusze obligacji (max 50%)

1000 PLN

NOWOŚĆ!

 • Fundusz obligacji zamiennych
 • Horyzont min. 4 lata
 • Umiarkowane

Globalne obligacje zamienne i zerokuponowe instrumenty rynku pieniężnego

1000 PLN

NOWOŚĆ!

 • Fundusz aktywnej alokacji aktywów globalny
 • Horyzont min. 5 lat
 • Wysokie

Instrumenty: akcje, obligacje, waluty, rynek pieniężny, instrumenty pochodne na całym świecie

osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro

19,62 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko

Akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę

100 PLN

NOWOŚĆ!

 • Niskie ryzyko
 • Opłata manipulacyjna: 0%

2,48 %

 • Fundusz pieniężny
 • Horyzont min. 6 miesięcy
 • Niskie ryzyko

Krótkoterminowe papiery dłużne o niskich wahaniach wartości

100 PLN

1,82 %

 • Fundusz pieniężny
 • Horyzont min. 3 miesiące
 • Niskie ryzyko

Krótkoterminowe papiery skarbowe oraz dłużne instrumenty korporacyjne

100 PLN

1,16 %

 • Fundusz pieniężny w USD
 • Min. horyzont: 3 miesiące
 • Niskie ryzyko

Instrumenty rynku pieniężnego, głównie dłużne papiery wartościowe denominowane w USD

1000 USD

-0,71 %

 • Fundusz obligacji
 • Horyzont min. 2 lata
 • Niskie ryzyko

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe

100 PLN

-1,94 %

 • Fundusz obligacji
 • Horyzont min. 2 lata
 • Umiarkowane ryzyko

Instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej

100 PLN

6,58 %

 • Fundusz stabilnego wzrostu
 • Horyzont min. 3 lata
 • Umiarkowane ryzyko

Akcje (max. 40%) i papiery dłużne (min. 60%)

100 PLN

12,66 %

 • Fundusz zrównoważony
 • Horyzont min. 3 lata
 • Umiarkowane ryzyko

Akcje (od 20 do 80% portfela), obligacje (pozostała część portfela)

100 PLN

23,15 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont powyżej 5 lat
 • Wysokie ryzyko

Akcje – głównie dużych polskich przedsiębiorstw

100 PLN

25,12 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont powyżej 5 lat
 • Wysokie ryzyko

Akcje spółek o najwyższym potencjale wzrostu w dłuższym okresie

100 PLN

21,14 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont powyżej 5 lat
 • Wysokie ryzyko

Akcje małych i średnich spółek

100 PLN

18,38 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont powyżej 5 lat
 • Bardzo wysokie ryzyko

Akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej

100 PLN

-3,41 %

 • Fundusz akcji
 • Horyzont min. 5 lat
 • Bardzo wysokie ryzyko

Akcje emitentów z Turcji, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe

100 PLN

2,08 %

 • Fundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
 • Horyzont min. 1 rok
 • Umiarkowane ryzyko

Polskie dłużne instrumenty korporacyjne

osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro

0,74 %

 • Fundusz instrumentów pieniężnych w euro
 • Horyzont min. 3 miesiące
 • Niskie ryzyko

Instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe

osoby prawne: 100 000 euro
osoby fizyczne: 40 000 euro

-0,22 %

 • Fundusz dłużny
 • Horyzont min. 2 lata
 • Umiarkowane ryzyko

Instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne.

osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro

NOWOŚĆ!

 • Umiarkowane
 • Opłata manipulacyjna: 5%

NOWOŚĆ!

 • Niskie
 • Opłata manipulacyjna: 2%

2,11 %

 • Fundusz pieniężny
 • Horyzont min. 3 miesięce
 • Niskie ryzyko

Instrumenty rynku pieniężnego oraz inne dłużne papiery wartościowe

osoby prawne: 10 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość w PLN 40 000 euro

Informacje nt. niepublicznych funduszy inwestycyjnych dostępne tylko po zalogowaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Jak bezpiecznie inwestować on-line?

Administratorem danych jest Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11. Dane są zbierane w celu wykonania umowy uczestnictwa w funduszach/subfunduszach Union Investment. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych.