SGB Dłużny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz obligacji

Fundusz SGB Dłużny

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny  24 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.
Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych, 
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje, 
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności, 
  • mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny, 
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark Bloomberg BPOL15
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data pierwszej wyceny 21 marca 2016 r.
Maks. opłata manipulacyjna 2%
Maks. opłata za zarządzanie 1%
Nr rachunku bankowego 37 1880 0009 0000 0013 0109 1000
Dodatkowe informacje  
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu SGB Dłużny
13.06.2017
(162.60 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - SGB Dłużny
12.05.2017
(45.50 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - SGB Dłużny
13.07.2017
(126.41 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu SGB Dłużny 31.12.2016
18.04.2017
(769.51 KB)