SGB Gotówkowy

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz pieniężny

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny  Min. 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Głównymi kategoriami lokat subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Środki pieniężne uczestników będą lokowane przez fundusz na rachunek subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz dotyczących rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.
Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark 1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający Marek Warmuz
Data pierwszej wyceny 20 sierpnia 2013 r.
Data dostosowania struktury portfela 1 października 2013 r. 
Maks. opłata manipulacyjna 0%
Maks. opłata za zarządzanie 1% (pobierane 0,9%). Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu.
Nr rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu SGB Gotówkowy
13.06.2017
(207.47 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - SGB Gotówkowy
12.05.2017
(55.10 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - SGB Gotówkowy
13.07.2017
(126.01 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu SGB Gotówkowy 31.12.2016
18.04.2017
(967.71 KB)