SGB Zagraniczny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz funduszy

 

 

 

 

 

 

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny  Min 4 lata
Min. pierwsza wpłata 1000 PLN
Min. kolejna wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie minimum 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PrivatFonds: Kontrolliert („PrivatFonds”) zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu PrivatFonds: Kontrolliert
Profil inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, inwestującego głównie w zagraniczne akcje i obligacje
  • mają co najmniej 4-letni horyzont inwestycyjny
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne
Benchmark brak
Zarządzający Marek Straszak
Data pierwszej wyceny 11 września 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna 3%
Maks. opłata za zarządzanie 4%
Nr rachunku bankowego 68 1880 0009 0000 0013 0105 3000
Dodatkowe informacje  
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu SGB Zagraniczny
13.06.2017
(129.77 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - SGB Zagraniczny
12.05.2017
(52.49 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - SGB Zagraniczny
13.07.2017
(97.60 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu SGB Zagraniczny 31.12.2016
18.04.2017
(725.95 KB)