UniAbsolute Return Uniwersalny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz aktywnej alokacji

Ryzyko portfela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


 

Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Min. wpłata
10 000 PLN
Polityka inwestycyjna

UniAbsolute Return Uniwersalny to subfundusz wykorzystujący strategię absolutnej stopy zwrotu,  Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w czasie, co zależy od indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem i od przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz dąży do osiągania zysku w różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do określonego benchmarku.

Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może wykorzystywać Instrumenty Pochodne zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu jak i w celu ograniczenia ryzyka

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują stabilnych stóp zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają średni horyzont inwestycyjny (min. 3 lat).
Benchmark Brak
Zarządzający Radosław Piotrowski
Data dostosowania struktury portfela 1 lipca 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. oplata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego

07 1880 0009 0000 0013 0101 2000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny
22.05.2017
(132.72 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAbsolute Return Uniwersalny
12.05.2017
(53.26 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniAbsolute Return Uniwersalny
01.03.2017
(93.43 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny 31.12.2016
18.04.2017
(1.06 MB)