UniAkcje Biopharma

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


 

Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 7 lat
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu UniSector: Biopharma wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego UniSector zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych subfunduszu UniSector: Biopharma.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniSector: Biopharma inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
  • mają co najmniej 7 letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne
Benchmark Brak
Zarządzający

Marek Straszak

Data dostosowania struktury portfela

1 października 2015 r.

Maks. opłata manipulacyjna

 5%

Maks. opłata za zarządzanie 4%
Numer rachunku bankowego 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje Biopharma
14.03.2017
(108.02 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje Biopharma
03.02.2017
(40.75 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniAkcje Biopharma
02.12.2016
(93.25 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
22.03.2017
(4.90 MB)
pdf  Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Biopharma SFIO 30.06.2016
31.08.2016
(469.17 KB)