UniAkcje: Daleki Wschód

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.

 

Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 6 lat
Min. wpłata
I wpłata: 1 000 PLN
Kolejna: 100 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniEM Fernost zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniEM Fernost.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu
  • szukają alternatywy dla inwestycji w polskie akcje oraz akcje krajów rozwiniętych
  • mają świadomość bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego i możliwych dużych wahań wartości inwestycji
  • mają długi horyzont inwestycyjny (min. 6 lat)
Benchmark Brak
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 1 grudnia 2014 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. oplata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego

18 1880 0009 0000 0013 0098 6000

Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód
13.06.2017
(165.16 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje: Daleki Wschód
12.05.2017
(53.68 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniAkcje: Daleki Wschód
13.07.2017
(96.95 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Daleki Wschód 31.12.2016
18.04.2017
(740.29 KB)