UniAkcje Dywidendowy

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcjiRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę z regionu Europy oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek wypłacających dywidendę będących przedmiotem obrotu na rynkach europejskich
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.
 
 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark Brak
Zarządzający Tomasz Matras
Data dostosowania struktury portfela 1 czerwca 2016 r.
Maks. opłata manipulacyna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje Dywidendowy
13.06.2017
(291.40 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje Dywidendowy
12.05.2017
(51.42 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Dywidendowy 31.12.2016
18.04.2017
(857.57 KB)