UniAkcje Globalny Dywidendowy

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


 

Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, inwestującego w akcje spółek dywidendowych,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark Brak
Zarządzający

Marek Straszak

Data dostosowania struktury portfela

1 października 2015 r.

Maks. opłata manipulacyjna

 5%

Maks. opłata za zarządzanie 4%
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy
18.07.2017
(139.90 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje Globalny Dywidendowy
11.07.2017
(40.89 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniAkcje Globalny Dywidendowy
13.07.2017
(97.13 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy 31.12.2016
18.04.2017
(754.03 KB)