UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza  równowartość 5 mld euro w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery  wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu subfunduszu.
Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek wzrostowych,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.
 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark

45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca

Zarządzający Maciej Kik
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 2007 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek
13.06.2017
(219.02 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
12.05.2017
(60.36 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek 31.12.2016
18.04.2017
(872.76 KB)