UniAkcje: Nowa Europa

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcjiRyzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy  Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których głównym obszarem  działalności jest Europa Centralna i Wschodnia, a także w świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%. Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z krajów, takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Bułgaria,  Rumunia, Cypr i Kazachstan.
Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy  fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania  przedsiębiorstwem.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
  • chcą mieć łatwy dostęp do rynków akcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  • poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark Brak
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 1 sierpnia 2006 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Opłata za wyniki 25% nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad dwukrotność stopy zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy
Numer rachunku bankowego 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa
13.06.2017
(286.60 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje: Nowa Europa
12.05.2017
(53.07 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa 31.12.2016
18.04.2017
(874.11 KB)