UniAkcje: Turcja

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Turcji oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w Turcji,
  • poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.
 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 90% Indeks BIST 100 + 10% 1M WIBID
Zarządzający Robert Burdach
Data dostosowania struktury portfela 1 maja 2013 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje: Turcja
13.06.2017
(267.27 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje: Turcja
12.05.2017
(50.86 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Turcja 31.12.2016
18.04.2017
(814.23 KB)