UniAkcje Wzrostu

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz akcji

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna Subfundusz UniAkcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo
Benchmark Brak
Zarządzający Tomasz Matras
Data dostosowania struktury portfela 1 listopada 2007 r.
Maks. opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maks. opłata za zarządzanie 4% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAkcje Wzrostu
13.06.2017
(194.06 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAkcje Wzrostu
12.05.2017
(54.32 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje Wzrostu 31.12.2016
18.04.2017
(895.61 KB)