UniAktywny Pieniężny

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz pieniężny

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze SFIO
Horyzont inwestycyjny  12 miesięcy
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.
Profil inwestora
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 12 – miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark 1,2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3 miesięcznych.
Zarządzający Marek Warmuz
Data pierwszej wyceny 16 grudnia 2015 r.
Opłata manipulacyjna 0%
Maks. opłata za zarządzanie 1%
Nr rachunku bankowego 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000
Dodatkowe informacje  
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniAktywny Pieniężny
13.06.2017
(183.30 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniAktywny Pieniężny
11.07.2017
(39.06 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniAktywny Pieniężny
13.07.2017
(97.00 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAktywny Pieniężny 31.12.2016
18.04.2017
(873.40 KB)