UniDolar Pieniężny (USD)

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Fundusz pieniężny w USD

Ryzyko portfela

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fundusz Wartość
początkowa
Wartość
końcowa
Stopa
zwrotu
         

*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.


Charakterystyka funduszu
 

Fundusz UniFundusze FIO
Horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna UniDolar Pieniężny inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30%  wartości aktywów.
Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowanizdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne
  Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 1 września 2011 r.
Maks. opłata manipulacyjna 0%
Maks. opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego (USD) 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniDolar Pieniężny
13.06.2017
(174.64 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniDolar Pieniężny
12.05.2017
(56.92 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze FIO
13.07.2017
(4.89 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniDolar Pieniężny 31.12.2016
18.04.2017
(708.22 KB)